Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα φως και σκιά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα φως και σκιά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Φως και σκιές

Φως και σκιές (1)

Αφόρμηση:

Μια μέρα που οι συνθήκες είναι κατάλληλες
παρατηρούμε με τα παιδιά τις σκιές μας στην αυλή και τις
βλέπουμε να κινούνται μαζί μας. Εστιάζουμε την προσοχή των
παιδιών στο γεγονός ότι οι σκιές αποτελούν συνέχεια του
σώματός μας και ξεκινούν από τα άκρα του σώματός μας.

Στη συνέχεια, τους ζητάμε να μας δείξουν  τις σκιές διαφόρων
σταθερών αντικειμένων και αντιστρόφως τους δείχνουμε
διάφορες σκιές και τους ζητάμε να μας πουν από ποια
αντικείμενα προέρχονται. Ακόμη, τους δίνουμε αντικείμενα που
μετακινούνται εύκολα, όπως κούκλες και άλλα παιδικά παιχνίδια
και τους προτρέπουμε να παίξουν με τις σκιές τους.

Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσα στην
τάξη, όπου  θα έχουμε σβηστά τα φώτα και κλειστές τις κουρτίνες
και θα έχουμε ανάψει κάποιο φακό ή επιτραπέζιες λάμπες για να
δημιουργήσουμε σκιές (Ραβάνης, 2003).

Φως και σκιές (2)


Πειραματική διαδικασία:

Δίνουμε σε κάθε ομάδα παιδιών από έναν
ισχυρό φακό τσέπης και στο τραπεζάκι κάθε ομάδας τοποθετούμε
κάθετα από ένα ραβδόμορφο χαρτόνι (ή κάποιο άλλο παρόμοιο
αντικείμενο).

Ζητάμε από τα παιδιά να σχηματίσουν τη σκιά του αντικειμένου και τα
βοηθάμε σε περίπτωση που δεν μπορούν να συντονίσουν τη δέσμη του
φακού με το ραβδόμορφο αντικείμενο.

Έπειτα, τους ζητάμε να μας εξηγήσουν πώς σχηματίζεται η σκιά.
Ακολούθως, ρωτάμε αν το φως μπορεί να περάσει μέσα από αυτό το
αντικείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνουμε το διάλογο και
φέρνουμε στην επιφάνεια τις απόψεις των παιδιών.

Στη συνέχεια, τροφοδοτούμε τα παιδιά με περισσότερες από μία
φωτεινές πηγές και τους ζητάμε να προβλέψουν τον αριθμό των σκιών
που θα εμφανιστούν μόλις τις στρέψουμε προς το ραβδόμορφο
αντικείμενο (Ραβάνης, 2003; Ραβάνης, 2005; Χαραλαμποπούλου,
Κοσμοπούλου, Ραβάνης & Παπαμιχαήλ, 1997). 

Φως και σκιές (3)

Μοντέλο για τη δημιουργία της σκιάς:
Για να εξηγήσουμε στα
παιδιά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι σκιές με όσο το
δυνατόν πιο απλό τρόπο, τους διηγούμαστε μια ιστορία:

Κάποιοι ταξιδιώτες (τους οποίους μπορούμε να τους
αναπαραστήσουμε με κόκκους ζάχαρης που θα συμβολίζουν τη
δέσμη φωτός) ταξιδεύουν προς μία κατεύθυνση (με τη βοήθεια
ενός κεκλιμένου επιπέδου, ώστε να μπορούν οι κόκκοι της
ζάχαρης να κινηθούν). Κατά τη διάρκεια, όμως, του ταξιδιού τους
συναντούν έναν φύλακα (τον οποίο μπορούμε να τον
αναπαραστήσουμε με ένα ραβδόμορφο χαρτονένιο κουτί) που
δεν τους επιτρέπει να περάσουν στη «Νυχτοχώρα».

Με τη διήγηση της παραπάνω ιστορίας επιχειρούμε να
αναδιοργανώσουμε τη σκέψη των παιδιών όσον αφορά τη
δημιουργία των σκιών (Ραβάνης, 2005; Χαραλαμποπούλου,
Κοσμοπούλου, Ραβάνης & Παπαμιχαήλ, 1997

Light and Shadows (1)
Aformisi:A day when the conditions are rightWe observe with children our shadows in the yard andwe move us. We focus attentionchildren because the shadows are the continuityour body and start at the edges of our body.
Then we ask them to show us the various shadesfixed objects and vice versa show themvarious shades and ask them to tell us whatobjects originate. Also, give them itemseasily moved, such as dolls and other toysand urge them to play with their shadows.
The same activity can be performed within theclass, where we turned off the lights and closed the curtainsand we lit a torch or table lamps tocreate shadows (Ravanis, 2003).
Light and shadows (2)
Experimental procedure:We give to each group of children from apowerful torch and table each team placea rod-shaped vertically from paperboard (or other similarobject).
We ask children to form the object and shadowhelp if they can not coordinate beamlens with the rod-shaped object.
Then ask them to explain to us how the shadow is formed.Next, ask if the light can pass through thisobject. In this way, we encourage dialogue andbring to the surface the views of children.
Then fed children with more than onelight sources and ask them to predict the number of shadowsthat will appear only on turn to the rod-shapedobject (Ravanis, 2003; Ravanis, 2005; Charalabopoulou,Kosmopoulou, Ravanis & Papamichail, 1997).
Light and Shadows (3)
Model for the creation of the shadow:To explain theChildren in how shadows are created aspossible simple way to tell people a story:
Some travelers (which we make themrepresent grained sugar will symbolizebeam of light) traveling in one direction (usinga ramp to allow grainssugar to move). During But their journeyThey meet a guard (which can be therepresent a rod-shaped cardboard box) thatdoes not allow them to go to the "Nychtochora".
With the above narration of history trying toRevamp children's thinking regarding thecreation of shadows (Ravanis, 2005; Charalabopoulou,Kosmopoulou, Ravanis & Papamichail, 1997

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...