Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα φυσικες επιστημες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα φυσικες επιστημες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΠΡΟΛΟΓΟΣ
πρόσφατες  έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  τα  παιδιά, από πολύ νωρίς,  αποκτούν  την
αίσθηση των φυσικών φαινομένων και να διαμορφώνουν τα πρώτα στοιχεία επιστημονικών εννοιών. Ο κόσμος της φυσικής είναι ο πραγματικός κόσμος που τα
περιβάλλει και αργά ή γρήγορα  προσπαθούν να εξηγήσουν και να εντάξουν  τα
φαινόμενα που παρατηρούν μέσα στην κοσμοαντίληψη που χτίζουν.Από  την  εκπαιδευτική  άποψη, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υπάρχει μια
αυξανόμενη αποδοχή ότι η κατάλληλη επιστημονική δουλειά μπορεί και πρέπει να
αρχίσει  από  τις  νηπιακές  τάξεις. Η έρευνα του εγκεφάλου και οι μοντέρνες νευροεπιστήμες  έχουν  δείξει  ότι  η  μάθηση  σε  συγκεκριμένους τομείς συντελείται 
πιο αποτελεσματικά μέσα σε μια κρίσιμη περίοδο που αρχίζει νωρίς στη ζωή.  Αυτή
η κρίσιμη περίοδος που ονομάζεται ‘παράθυρο ευκαιρίας’  αρχίζει να κλείνει γύρω
στην ηλικία των εννέα ετών αλλά για τις πιο απαραίτητες επιστημονικές δεξιότητες
το παράθυρο φαίνεται να κλείνει ακόμη νωρίτερα. Οι ερευνητές συμφωνούν ότι οι Φυσικές  Επιστήμες  στις  μικρές  ηλικίες  είναι  ένα  αποτελεσματικό μέσο για την
ανάπτυξη  επιστημονικής  σκέψης  και  συνεισφέρει  στη  διαμόρφωση  ενός
υποβάθρου το οποίο θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση δύσκολων επιστημονικών  εννοιών  και  επιστημονικών  φαινομένων  που  τα  παιδιά  θα μελετήσουν αργότερα με έναν πιο τυπικό τρόπο.Διάφορες απόψεις έχουν εκφραστεί ως προς το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει  η εκπαίδευση των πολύ μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες και πως θα πρέπει να προσεγγίζεται.  Μια από τις πλέον σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες είναι η εισαγωγή της επιστημονικής διερεύνησης. Η διδασκαλία των  Φυσικών  Επιστημών  με  μεθόδους  διερεύνησης  στοχεύει  στο  να  δώσει  στα παιδιά  τη  δυνατότητα  να  αποκτήσουν  αυθεντικές  επιστημονικές  εμπειρίες, να δώσει  νόημα  στη  μάθηση  και  να  βελτιώσει  την  κατανόησή  τους.
Η διερεύνηση θεωρείται από πολλούς ως ένας τομέας μέγιστης σημασίας και ενδιαφέροντος στην εκπαίδευση  των  μικρών  παιδιών  στις    Φυσικές  Επιστήμες
,  κάτι  που  και  τα ερευνητικά  δεδομένα  αδιαφιλονίκητα.   Επιστημονικές  Ενώσεις  που  ασχολούνται ερευνητικά με την εκπαίδευση παιδιών μικρής ηλικίας συνιστούν ότι θα πρέπει να δίνεται  στα  παιδιά  η  ευκαιρία  να  χρησιμοποιούν  την  προσέγγιση  αυτή  και  να αναπτύσσουν τη δυνατότητά τους  να χρησιμοποιούν δεξιότητες όπως να διεξάγουν διερευνήσεις, να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα για να συλλέγουν δεδομένα, να σκέφτονται κριτικά και να συνδέουν λογικά τεκμήρια και ερμηνείες καθώς και να επικοινωνούν με επιστημονικά επιχειρήματα
FOREWORDRecent research has shown that children from very early acquiresense of natural phenomena and formulate the first elements of scientific concepts. The world of physics is the real world that thesurrounds and sooner or later try to explain and integrateEffects in the worldview that chtizoun.Apo educational perspective, the last two decades, there is agrowing acceptance that proper scientific work can and should bestart of the infant classes. The brain research and contemporary neuroscience has shown that learning occurs in specific areasmore effectively in a critical period that begins early in life. Shethe critical period called 'window of opportunity' begins to close aroundat the age of nine years old, but for the most necessary scientific skillsthe window seems to disappear even earlier. The researchers agree that the science in early age is an effective means ofdevelopment of scientific thinking and contribute to a morebackground which will lead to a better understanding of difficult scientific concepts and scientific phenomena that children will study later in a more typical tropo.Diafores views have been expressed as to what should be included in the education of very young children in science and how to It should be approached. One of the most important reforms in education in science is the introduction of scientific investigation. Teaching Science with investigative methods aims to give children the opportunity to acquire authentic science experiences to give meaning to learning and improve their understanding.The investigation considered by many as one area of ​​major importance and interest in the education of young children in science, Which unquestionably and research data. Scientific research associations dealing with education of young children suggest that you should give children the opportunity to use this approach and develop their ability to use skills such as conducting investigations, to use appropriate means to collect data, think critically and logically to connect evidence and interpretations and to communicate scientific arguments

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...