Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ρόλος νηπιαγωγών στις φυσικές επιστήμες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ρόλος νηπιαγωγών στις φυσικές επιστήμες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ


ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικοί σε αυτό το πρόγραμμα:

 1. ΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ο κεντρικός σκοπός μας, είναι τα παιδιά να μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνουν οι επιστήμονες.
διατυπώνοντας ερωτήματα, εξερευνώντας φαινόμενα και υλικά, παρατηρώντας, κάνοντας συσχετίσεις και συνδέσεις, κάνοντας λάθη....
ο καλύτερος τρόπος να εξοικιωθούν με τη σύνθετη διαδικασία διερώτησης και μάθησης, που στηρίζει τις φυσικές επιστήμες, είναι να έχουν εμάς ως υπόδειγμα. δεν χρειάζεται, και δεν πρέπει, να συμπεριφερόμαστε, ως ειδικοί επιστήμονες του φυσικού κόσμου. μαθαίνουμε μαζί με τα παιδιά μας. είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθουν.
 για να το καταφέρουμε αυτό, εισηγούμαστε το ρόλο μας  ως εκπαιδευτικοί:
- χειριζόμαστε τα υλικά μαζί, και σε συνεργασία, με τα παιδιά μας.
- επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει λάθη, και να προβληματιζόμαστε μπροστά στα παιδιά, ωστε να φαίνεται, πως μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας.
- να είμαστε ειλικρινής, και να λέμε ανοιχτά στα παιδιά, όποια πράγματα  δεν γνωρίζουμε.  να αποφεύγουμε να λειτουργούμε, ως πηγή γνώσης.
- να εισηγούμαστε τρόπους, που μπορούν να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε κάτι, κι όχι να εξηγούμε στα παιδιά ποια είναι η σωστή απάντηση. η πηγή γνώσης, πρέπει να είναι το πείραμα, και η παρατήρηση του φυσικού κόσμου.
- να δείχνουμε στα παιδιά πώς να αναζητούν πληροφορίες από τους άλλους, από τα βιβλία, και από τα πειράματα και τις παρατηρήσεις τους.
- να διατυπώνουμε συνεχώς ερωτήσεις, συχνά δίνοντας στο παιδί, 2-3 επιλογές για την απάντηση, κι άλλες φορές αφήνοντας το ερώτημα πιο ανοιχτό.
- να αποδεχόμαστε την πιθανότητα πολλών απαντήσεων στο ίδιο ερώτημα. είναι σημαντικό να αποδεχόμαστε ως σωστές, τις απαντήσεις  που συνάδουν με τα πειράματα, τις παρατηρήσεις και τις άμεσες εμπειρίες των παιδιών, έστω κι αν γνωρίζουμε οτι είναι λανθασμένες, διότι δεν συνάδουν με το επιστημονικό πρότυπο.
- να περιγράφουμε το δικό μας συλλογισμό, όταν καταλήγουμε σε νέα συμπεράσματα, και όταν μαθαίνουμε κάτι καινούργιο. να ζητούμε από τα παιδιά, πάντα, να εξηγούν πώς κατέληξαν στην απάντηση που μας έδωσαν. 
- να πειθόμαστε μόνο όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν εμπειρίες, παρατηρήσεις και δεδομένα, για να υποστηρίξουν την άποψη τους.
2. καθοδηγητής εξερευνήσεων και διερευνήσεων.
τα παιδιά μας συχνά εργάζονται σε μικρές ομάδες.
- ενθαρρύνουμε τα παιδιά να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα υλικά.
- καθοδηγούμε τις ομάδες,  να επιλύουν μόνες τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και να βρίσκουν δικούς τους τρόπους για να ξεφεύγουν από τα αδιέξοδα.
- να υπενθυμίζουμε στα παιδιά να καταγράφουν τα δεδομένα τους
- να βοηθούμε τα παιδιά, να κάνουν  συνδέσεις, με προηγούμενες δραστηριότηες και μαθήματα.
- να υποβάλλουμε ερωτήματα, που είναι πρόκληση για τα παιδιά, για να σκέφτονται και να εξηγούν το συλλογισμό τους.
- να ενθαρρύνουμε τα παιδιά, να αναστοχάζονται, ως προς τις προηγούμενες εμπειρίες τους, και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν σε καινούργιες καταστάσεις.
- να συμμετέχουμε κι εμείς στην εργασία και στον προβληματισμό της ομάδας, εξερευνώντας μαζί με τα παιδιά, ως ισότιμα μέλη της ομάδας, ενθαρρύνοντας, ταυτόχρονα, την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, και το σεβασμό προς όλα τα μέλη της ομάδας.
3.  οργανωτής και καθοδηγητής συζητήσεων και αναστοχασμών.
οι συζητήσεις, τόσο σε μικρές ομάδες, όσο και σε όλη τη τάξη, αποτελούν σημαντικό μέρος,  κάθε μαθησιακής διαδικασίας. η προφορική έκφραση και η ανταλλαγή ιδεών, ενθαρρύνουν τα παιδιά, να στοχάζονται για αυτά που ήδη ξέρουν, να συνειδητοποιούν πεποιθήσεις, και εσφαλμένες εντυπώσεις, και να μαθαίνουν από άλλα παιδιά. με τη συζήτηση, μπορούμε να αξιολογούμε,  τα μαθησιακά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και να σχεδιάζουμε τις μελλοντικές δραστηριότητες.
- ενθαρρύνουμε τα παιδιά, να υποβάλλουν ερωτήματα, και να απαντούν στις ερωτήσεις άλλων παιδιών.
- βοηθούμε τα παιδιά να διασαφηνήσουν τις ερωτήσεις και τις δηλώσεις τους.
- αξιοποιούμε αυθόρμητα, και ανολοκλήρωτα σχόλια των παιδιών, ως έναυσμα για ανάπτυξη σημαντικών ιδεών, νέων ερωτημάτων προς διερεύνηση και διεξαγωγή παραγωγικών συζητήσεων.
- ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν συνδέσεις με γνώσεις που ήδη κατέχουν
- αξιοποιούμε την ώρα της συζήτησης, ως μια ευκαιρία για πραγματική ανταλλάγή απόψεων, και συναισθημάτων, εξερεύνηση ιδεών, και ανάπτυξης αλληλοσεβασμού, και επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών.
4.σχεδιαστής μαθημάτων.
 - κατά τον σχεδιασμό των μαθημάτων, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες των παιδιών μας, και την πολιτισμική τους διαφορετικότητα. 
- εναρμονίζουμε τις επιδιώξεις μας, με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, και με τις εμπειρίες που ήδη τα παιδιά έχουν.
-  παρατηρούμε προσεχτικά και αξιολογούμε συστηματικά, την ανταπόκριση των παιδιών, και το βαθμό υλοποίησης των στόχων και επιδιώξεων που καθορίσαμε, ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε ποιό θα είναι το επόμενο βήμα για την τάξη μας.
- αναγνωρίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ειδικά ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε εξατομικευμένη στήριξη και ειδικές προκλήσεις.

 our role as educators in this program:

1- TO BE A MODEL WONDERING US STUDENT
 our main purpose is children learn in the same way they learn the scientists.formulating questions, exploring phenomena and materials, observing, making correlations and connections, making mistakes ....the best way to familiarize themselves with complex questioning and learning process that supports science, is to have us as a model. We need not, and should not behave as scientists of the natural world. We learn together with our children. It is the best way to learn.
 
to do that, we suggest our role as educators:- Manipulate the ingredients together, and in cooperation with our children.- Allow ourselves to make mistakes and to think in front of children, in order to be seen, how can we learn from our mistakes.- To be honest, and to openly say to children, whatever things we do not know. dodge to operate as a source of knowledge.- Can we suggest ways that can help us discover something, and not to explain to the children what is the correct answer. The knowledge source must be the experiment, and the observation of the physical world.- To show children how to seek information from others, from books, and from experiments and observations.- To constantly formulate questions, often giving the child 2-3 options for response, and other times leaving the question more open.- To accept the possibility of multiple responses to the same question. it is important to accept as correct the answers that are consistent with the experiments, observations and direct experiences of children, even though we know that it is wrong because it does not conform to the scientific standard.- To describe our reasoning when we come to new conclusions, and when we learn something new. to ask the kids, always, to explain how it came to the answer they gave us.- Satisfy only when kids use experiences, observations and data to support their views.

2.  tutor explorations and investigations.
 Our children often work in small groups.- Encourage children to participate and interact with each other and with the materials.- Instruct the groups to solve their own problems they face, and find their own ways to escape the impasse.- To remind the children to record their data- To help children make connections with previous activities and lessons.- To submit questions, which challenge children to think and explain their reasoning.- To encourage children, reflecting upon, as to their previous experiences, and apply the knowledge to new situations.- To participate and we work and the reflections of the group, exploring with the children as equal members of the team, encouraging at the same time interacting with each other, and respect for all members of the group.-
 3.organizer and leader of discussion and reflection.
 discussions both in small groups, and across class, an important part of any learning process. oral expression and exchange of ideas, encourage children to reflect on what they already know, to realize beliefs and false impressions, and learn from other children. with the discussion, we can evaluate, the learning outcomes of activities and plan future activities.- Encourage children to ask questions, and answer questions from other children.- Helping kids' clarifying the questions and statements.- Utilizing spontaneously, and incomplete comments of children, as a trigger for the development of significant ideas, new questions to investigate and conduct productive discussions.- Encourage children to make connections with knowledge they already possess- Utilize the time of the debate as an opportunity for genuine exchange of views and feelings, exploring ideas and developing mutual respect and communication among children.
4. Course designer.
 - In the design of the course, we try to use our children experiences and their cultural diversity.- Harmonize our goals with the interests of children, and the experiences that children already have.- Carefully observe and assess systematically the response of children and the degree of achievement of goals and objectives we set, so we can decide what will be the next step for our class.- Recognize the specific needs and special interests of each child, so we can offer personalized support and specific challenges.-

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...