Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πρόγραμμα φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πρόγραμμα φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Χαρακτηριστικά στερεών, υγρών και αερίων

Ενότητα 2:
 Χαρακτηριστικά στερεών, υγρών και αερίων
Δραστηριότητα
Φάση  Α
Διερεύνηση

Τα υγρά παίρνουν το σχήμα του δοχείου στο οποίο τα τοποθετούμε ενώ τα στερεά έχουν σταθερό σχήμα.
Δεξιότητες: Παρατήρηση, σύγκριση, επικοινωνία, εξαγωγή συμπεράσματος 
Υλικά:  Αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών σε διαφορετική κατάσταση:
Στερεά αντικείμενα από διαφορετικά υλικά (π.χ  ξύλινα  τουβλάκια),διαφορετικά  υγρά
(π.χ.  νερό  ή  ξύδι) μέσα σε διαφανή βάζα ή ποτήρια,γυάλινα  άδεια  βάζα  διαφορετικού  σχήματος  από  αυτά  που  περιέχουν τα υγρά, αλλά αρκετά μεγάλα ώστε να χωρούν μέσα τα στερεά αντικείμενα που έχουμε επιλέξει.
Πορεία:
 Χωρίζουμε  τα  παιδιά  σε  ομάδες.
    Κάθε  ομάδα  κάθεται  σε  διαφορετικό τραπέζι  στο  οποίο  υπάρχει  ένα  αντιπροσωπευτικό  δείγμα  από  όλα  τα υλικά καθώς και τα βάζα.

Ζητούμε από τα παιδιά:
 α)  Να τοποθετήσουν ένα στερεό αντικείμενο μέσα σε ένα από τα βάζα και στη συνέχεια να το μεταφέρουν σε ένα βάζο διαφορετικού σχήματος και να παρατηρήσουν αν αλλάζει κάτι στο στερεό αντικείμενο.
β) Να  μεταφέρουν πρώτα το ένα υγρό από το ένα δοχείο στο άλλο και να  παρατηρήσουν  και  καταγράψουν  με  όποιο  τρόπο  θέλουν (π.χ. κάνοντας
κάποιο σχήμα ή ζωγραφιά)  τις αλλαγές που παρατηρούν στο σχήμα του υγρού.
Ζητούμε  από  τα  παιδιά  να  συγκρίνουν  τις    παρατηρήσεις  τους  και να
σκεφτούν σε τι διαφέρουν μεταξύ τους.

- Αλλάζουμε τα υλικά.  Π.χ,  αντί νερού τα παιδιά χρησιμοποιούν ξύδι και αντί το ξύλινο τουβλάκι ένα άλλο στερεό αντικείμενο. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.

- Συγκεντρώνουμε  τα  παιδιά  στην  ομάδα.  Ζητάμε από κάθε παιδί να
περιγράψει τι παρατήρησε.

- Αφήνουμε   τα   παιδιά   να  φτάσουν   στο   επιθυμητό   συμπέρασμα  καθοδηγώντας τα με κατάλληλες ερωτήσεις.
Ενδεικτικές ερωτήσεις για να οδηγήσουμε τα παιδιά:
-- Για να δούμε θα αλλάξει το σχήμα του νερού όταν το βάλλετε στο άλλο  βαζάκι;

-- Θα γίνει το ίδιο και με το τουβλάκι που είναι στερεό;


-- Τι παρατηρήσατε όταν βάλαμε το υγρό από το ένα δοχείο στο άλλο;

-- Τι παρατηρήσατε στο σχήμα του στερεού όταν το μεταφέρατε από το ένα βάζο στο άλλο;


Φάση Β
Διερεύνηση

Τα  αέρια  όπως  και  τα  υγρά  παίρνουν  το  σχήμα  του  δοχείου  στο  οποίο  τα
τοποθετούμε 
Υλικά:
- Διαφορετικού  σχήματος  φουσκωμένα  μπαλόνια.
  - Βάζα διαφορετικού σχήματος (μπορούμε   να   χρησιμοποιήσουμε   τα   ίδια   βάζα   που  χρησιμοποιήθηκαν στη φάση Α).
Δεξιότητες: Παρατήρηση, σύγκριση, επικοινωνία, εξαγωγή συμπεράσματος

Πορεία

-- Εκθέτουμε μπαλόνια και βάζα διαφορετικού σχήματος και αφήνουμε τα
παιδιά να τα παρατηρήσουν.

-- Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες.
-- Ξεφουσκώνουμε τα μπαλόνια και τα μοιράζουμε στα παιδιά ( κάθε παιδί
να έχει μπαλόνι διαφορετικού σχήματος από τα άλλα της ίδιας ομάδας).
--Δίνουμε επίσης στην κάθε ομάδα δύο τουλάχιστον βάζα διαφορετικού σχήματος και μια κανάτα με χρωματισμένο νερό.

Ζητούμε από τα παιδιά:
-  Να γεμίσουν τα διαφορετικά βάζα με το νερό και να φουσκώσουν τα μπαλόνια
( αν χρειαστεί με τη βοήθειά μας).

- Αφού τα παιδιά έχουν τελειώσει ζητούμε να κάνουν μια αντιστοιχία: να μας πουν με τι υλικό γέμισαν τα βάζα και με τι υλικό γέμισαν τα μπαλόνια.
Χρησιμοποιούμε τη λέξη «γεμίζω» και για τα μπαλόνια.

- Συζητούμε τις απόψεις των παιδιών στην ομάδα.

- Στη συνέχεια ζητούμε από τα παιδιά να μας πουν τι σχήμα πήρε το νερό που βάλαμε στα βάζα και αντίστοιχα τι σχήμα  πήρε ο αέρας που βάλαμε στα μπαλόνια.

- Συζητούμε τις απόψεις των παιδιών οδηγώντας τα με κατάλληλες ερωτήσεις στο συμπέρασμα ότι ο αέρας όπως και το νερό παίρνει το σχήμα του δοχείου στο οποίο τα τοποθετούμε.
Ενδεικτικές ερωτήσεις για να οδηγήσουμε τα παιδιά:

- Με τι γεμίσατε τα βάζα;

- Με τι γεμίσατε τα μπαλόνια;

- Τι  παρατηρήσατε  στο  σχήμα  του  νερού  όταν  το  βάλατε  σε  διαφορετικό δοχείο;

- Τι συνέβη όταν βάλατε τον αέρα σε διαφορετικό μπαλόνι;

Φάση Γ  (συμπληρωματική δραστηριότητα)
Διερεύνηση

Ο αέρας καταλαμβάνει χώρο όπως και το νερό. Παίρνει το ίδιο σχήμα όπως
και το νερό όταν τα βάλεις μέσα στο ίδιο δοχείο.

Υλικά:
- Διαφορετικού σχήματος μπαλόνια.

Δεξιότητες: Παρατήρηση, σύγκριση, επικοινωνία, εξαγωγή συμπεράσματος

Πορεία
Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην ομάδα.

Θέτουμε τον προβληματισμό:
«Μπορούμε να γεμίσουμε τα μπαλόνια με νερό όπως τα γεμίζουμε με αέρα»;
Συζητούμε τις απόψεις των παιδιών ξαναφέρνοντας τη συζήτηση στο ότι ο αέρας,
 όπως και το νερό, είναι ένα υλικό.
Ξεφουσκώνουμε μερικά διαφορετικού σχήματος μπαλόνια από αυτά με τα οποία πειραματίστηκαν τα παιδιά στην προηγούμενη δραστηριότητα.
Αφήνουμε τα παιδιά να γεμίσουν τα μπαλόνια με νερό από τη βρύση από  όπου το νερό έχει μεγαλύτερη πίεση.
Ζητούμε από τα παιδιά να περιγράψουν τι παρατηρούν.
Στη συνέχεια τους ζητούμε να αδειάσουν το νερό από τα μπαλόνια και να «γεμίσουν»
 τα μπαλόνια πάλι με αέρα.
Τέλος τους ζητούμε να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των δύο διαδικασιών οδηγώντας τα παιδιά, με κατάλληλες ερωτήσεις στο επιθυμητό συμπέρασμα


Section 2:
 
Characteristics of solid, liquid and gaseousActivityPhase A
InvestigationLiquids take the shape of the container in which the place while the solids have a fixed shape.Skills: Observation, comparison, communication, inferenceMaterials: Representative material samples in a different situation:Solid objects of different materials (e.g. wooden blocks), different liquids(eg water or vinegar) in transparent vases, empty glass jars of different shape from those containing liquids, but large enough to fit through solid objects we have chosen.Path:
 
Divide the children into groups.
    
Each group sitting at a different table where there is a representative sample of all materials and jars.We ask the children:
 
a) To place a solid object into one of the jars and then carry it in a jar of different shape and observe if something changes in the solid object.b) To carry first one liquid from one container to another and to observe and record in any way they want (eg bya shape or a painting), observe the changes in the shape of the liquid.We ask the children to compare their observations andthink what different.- Changing materials. For example, instead of water children use vinegar instead of the wooden brick another solid object. Repeat the same procedure.- We gather the children in the group. We ask each childdescribe what you observed.- Allow children to reach the desired conclusion by guiding them with appropriate questions.Indicative questions to guide children:- To see to change the shape of the water when the delimit to another jar?- You do the same with the brick that is solid?
- What did you notice when we put the liquid from one container to another?- What did you notice the shape of the solid when transferred from one jar to another?
Phase BInvestigationThe gases and liquids such as taking the shape of the container in whichPlaceMaterials:- Different shaped inflated balloons.
  
- Vases of different shapes (we can use the same jars used in phase A).Skills: Observation, comparison, communication, inferenceCourse- We report balloons and jars of different shape and leave thechildren to observe.- Divide the children into groups.- Deflated balloons and hand out to children (per childballoon has a different shape from the other of the same group).--Dinoume Also in each group at least two jars of different shape and a jug with colored water.We ask the children:- To fill the different jars with water and inflate the balloons(If needed with our help).- After the children have finished asking you to make a match: tell us what material filled jars and what material filled balloons.We use the word "fill" and balloons.- We discuss the views of children in the group.- Then we ask the children to tell us what shape it took the water we put in jars and correspondingly what shape it took the air that we put in balloons.- We discuss the views of children leading them with appropriate questions to the conclusion that the air like water takes the shape of the container in which the place.Indicative questions to guide children:- What have filled the jars?- What have filled balloons?- What did you notice the shape of the water when you put in a different container?- What happened when you put on a different air balloon?Phase C (sideline)InvestigationThe air occupying space like water. It takes the same shape asand water when put in the same container.Materials:- Different shaped balloons.Skills: Observation, comparison, communication, inferenceCourseWe gather the children in the group.We set reflection:"We can fill the balloons with water as fill air"?We discuss the views of children xanafernontas the discussion in the air,
 
like water, a material.Deflates some different shaped balloons from those they experimented children in the previous activity.Allow children to fill balloons with water from the tap from which the water has more pressure.We ask the children to describe what they observe.Then we ask them to empty the water from the balloon and to "fill up"
 
balloons with air again.Finally we ask them to compare the results of both processes leading children, with appropriate questions to the desired conclusion

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΘΕΜΑ

η ύλη και οι ιδιότητές της ύλης.
1. ΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΡΕΑ, ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ
Λίγα λόγια από τη Φυσική
-Τι ονομάζουμε ύλη;
-  Γιατί άλλα υλικά είναι στερεά, άλλα είναι υγρά και άλλα είναι       αέρια;
     -  Γιατί κάποια υλικά παρόλο που έχουν κάποιο από τα       χαρακτηριστικά των υγρών ανήκουν στα στερεά;
Ας δούμε τι λέει η Φυσική:
 Ύλη είναι κάθε τι το οποίο καταλαμβάνει χώρο και έχει μάζα.
  Ο χώρος που καταλαμβάνει ένα υλικό σώμα είναι ουσιαστικά ο όγκος του σώματος
αυτού ενώ μάζα είναι η ποσότητα της ύλης από την οποία αποτελείται.
Στον κόσμο που μας περιβάλλει μπορούν να ανιχνευτούν διαφορετικά είδη ύλης.
 Για να τα ορίσουμε αυτά,  χρησιμοποιούμε τη λέξη υλικό.
 Στη φύση η ύλη εμφανίζεται σε τρεις διαφορετικές φυσικές καταστάσεις.
Στη  στερεή, στην υγρή και στην αέρια. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα  υλικό  καθορίζεται  από  τον  τρόπο με τον οποίο είναι συνδεδεμένα  τα μόριά  του.
 Μεταξύ των μορίων των υλικών ασκούνται ελκτικές δυνάμεις δηλαδή το κάθε μόριο έλκει τα διπλανά του και αντίστοιχα έλκεται από αυτά με  μια  δύναμη. Το αν ένα υλικό βρίσκεται στη στερεά, στην υγρή ή στην αέρια  κατάσταση  καθορίζεται  από  την  ισχύ  των  δυνάμεων  που  ασκούνται μεταξύ των μορίων τους.  Δηλαδή  ανάλογα  με  το  πόσο  ισχυρές  είναι  οι δυνάμεις  αυτές  τα  υλικά  είναι  στερεά (ισχυρές  δυνάμεις), υγρά (λιγότερο ισχυρές) και αέρια (ασθενείς έως και ανύπαρκτες). Έτσι στα στερεά σώματα τα μόριά τους βρίσκονται σε μόνιμες θέσεις και έχουν μια ελάχιστη κίνηση ‐ ταλάντωση  γύρω  από  τις  καθορισμένες  αυτές  θέσεις.  Τα  στερεά  επομένως έχουν σταθερό σχήμα. Τα μόρια των υγρών κινούνται άτακτα «γλιστρώντας» το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό κάνει τα υγρά να ρέουν και να παίρνουν το σχήμα του δοχείου στο οποίο μεταγγίζονται. Τα μόρια των αερίων κινούνται ελεύθερα, μακριά το ένα από το άλλο και όπως και τα υγρά παίρνουν και
αυτά το σχήμα του δοχείου στο οποίο περιέχονται ή καταλαμβάνουν όλο το διαθέσιμο  χώρο.  Στη  συμπεριφορά  επομένως  των  υγρών  και  των  αερίων
υπάρχει μια ομοιότητα.  Και τα δυο έχουν την ιδιότητα να «ρέουν» και έτσι αυτά ονομάζονται ρευστά.
Όπως αναφέραμε τα στερεά σώματα διατηρούν το σχήμα τους. Δηλαδή, αν για παράδειγμα μεταφέρουμε ένα στερεό από ένα δοχείο σε ένα άλλο το σχήμα του δεν θα αλλάξει εκτός και αν επιδράσουν σε αυτό κάποιοι  εξωτερικοί  παράγοντες.
  Αυτό  όμως  δεν  ισχύει  για  στερεά  που αποτελούνται από μικρούς κόκκους όπως η ζάχαρη, το αλάτι, το ρύζι κλπ.,μια και αυτά παίρνουν το σχήμα του δοχείου στο οποίο τοποθετούνται. Τα υλικά  αυτά  θεωρούνται  στερεά  διότι  το  κριτήριο  της  σταθερότητας του σχήματός τους αναφέρεται σε κάθε διακριτό μακροσκοπικά κομμάτι τους π.χ.στον κόκκο της άμμου, στο σπυρί του σιταριού, στον κόκκο της ζάχαρης, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τις σκόνες – πούδρες  π.χ. το ταλκ.
    Άλλωστε  πολλά στερεά μπορούν να μετατραπούν σε σκόνες με την επίδραση εξωτερικών παραγόντων.
Τι πιστεύουν τα παιδιά:
Οι  ερευνητές  μελέτησαν  τις  αντιλήψεις  των  παιδιών  για  τα υλικάκαι τις
καταστάσεις στις οποίες αυτά μπορούν να βρεθούν, δηλαδή για τα στερεά,
τα υγρά και τα αέρια.
Οι Έρευνες που κατέγραψαν τις ιδέες των παιδιών για τα υλικά σε παγκόσμια
κλίμακα (Drive et al,2000), έδειξαν ότι πολλές φορές τα παιδιά συγχέουν τα
ονόματα των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα με τα
ονόματα των αντικειμένων  και συχνά αντιλαμβάνονται  τα δείγματα των
υλικών όπως για παράδειγμα το ξύλο, το γυαλί, το κερί κ.ά. ως αντικείμενα.
Σε αυτό συντελεί και η καθημερινή χρήση κάποιων λέξεων η οποία προκαλεί
σύγχυση στα παιδιά μια και η ίδια λέξη άλλες φορές δηλώνει το αντικείμενο και άλλες το υλικό από το οποίο αυτό είναι φτιαγμένο.
 Σύμφωνα με τον Vogelezang (1987, όπως αναφέρεται στο Driver et al,2000)
 είναι σημαντικό,τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να μάθουν να διακρίνουν τα αντικείμενα από τα υλικά από τα οποία αυτά είναι φτιαγμένα.
Οι μελέτες των απόψεων παιδιών από διάφορες χώρες για τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια διαπίστωσαν ότι τα μικρότερα από τα παιδιά μιας ομάδας ηλικιών 5‐13 ετών
θεωρούν ως στερεά τα άκαμπτα υλικά. Τις «σκόνες» όμως  και  τα  στερεά  με  κόκκους  τα  θεωρούν  ως  υγρά  γιατί  μπορούν να «χυθούν».
 Επίσης τα παιδιά θεωρούν τα εύκαμπτα υλικά (π.χ. την πλαστελίνη,το  σφουγγάρι,
  τα  ρούχα)  ως  ενδιάμεσα  μεταξύ  στερεών  και υγρών γιατί είναι μαλακά, μπορούν να σχιστούν ή να θρυμματιστούν (Stavy και  Stachel 1984, όπως αναφέρεται στο
Driver et al 2000). Οι  Jones  και  Lynch (1989)  διαπίστωσαν επίσης ότι τα παιδιά είχαν δυσκολία  να  εντάξουν  σε  κάποια  κατάσταση  τα  παχύρρευστα  υγρά όπως  για  παράδειγμα το μέλι ή τη σάλτσα ντομάτας, ενώ δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία
με τα λεπτόρρευστα υγρά. Οι μελέτες των αντιλήψεων των παιδιών για τα αέρια
(π. χ.Piaget,J.,1973; Sere, M.G., 1985; Sere, M.G., 1986; Stavy, R., 1988)  έδειξαν  ότι  τα  παιδιά, αρχικά,δεν δίνουν στον αέρα και τα αέρια υλική υπόσταση.
 Συναίσθηση του υλικού χαρακτήρα των αερίων τα  παιδιά  αποκτούν  αργότερα  και αναγνωρίζουν  ότι  τα  αέρια  είναι  και  αυτά  υλικά  τα  οποία  διασκορπίζονται
και ότι τα περισσότερα είναι άχρωμα, άοσμα και διαφανή. Οι ερευνητές έχουν εκφράσει την άποψη ότι η δυνατότητα να ταξινομούνται τα  στερεά,  τα  υγρά  και  τα  αέρια  σύμφωνα  με  την επιστημονική άποψη,αποτελεί  μια  ιδιαίτερα  χρήσιμη  και  βασική  δεξιότητα    και  αναγκαίο  υπόβαθρο  πριν  τα  παιδιά  εισαχθούν  σε  θέματα  στα  οποία  εμπλέκονται έννοιες  που  σχετίζονται  με  την  ύλη  και  τις  καταστάσεις  της (Driver, et al, 2000).

 Μαθησιακοί στόχοι δραστηριοτήτων.
- Να εξοικειωθούν τα παιδιά με διαφορετικά υλικά και με τις ονομασίες τους.

- Να  αποκτήσουν  τη  δυνατότητα  να  διακρίνουν  τα  αντικείμενα  από  τα
υλικά από τα οποία αυτά είναι φτιαγμένα.

-Να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διακρίνουν και να ταξινομούν τα
υλικά, σε στερεά, υγρά και αέρια.

-Να εξοικειωθούν με ορισμένα χαρακτηριστικά της κάθε κατάστασης.
 Ενότητα 1:  Γνωριμία  με τα υλικά.
Δραστηριότητα
Διερεύνηση: Γνωρίζω τα  υλικά και μαθαίνω την ονομασία τους.
υλικά:  Ξύλο,μέταλλο, πέτρα,  καουτσούκ,  μαλλί, βαμβάκι, πλαστικό, γυαλί, δέρμα,
 κερί, ύφασμα, πλαστελίνη,  σφουγγάρι, ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι. Αλάτι χοντρό,
 αλάτι ψιλό, ρύζι, ζάχαρη, άμμο, κ. ά. τοποθετημένα σε όμοια διαφανή πλαστικά μπολ
ή διαφανή πλαστικά ποτήρια. Μέλι, νερό, λάδι, ξύδι, χυμό κλπ., τοποθετημένα σε όμοια διαφανή πλαστικά μπολ ή διαφανή πλαστικά ποτήρια.Δύο  ή  τρία  μπαλόνια  διαφορετικού σχήματος  φουσκωμένα  με  αέρα.

Επιστημονικές δεξιότητες: Παρατήρηση, επικοινωνία

Πορεία
Φάση  Α


- Εκθέτουμε αρχικά όλα τα στερεά υλικά και αφήνουμε τα παιδιά να τα παρατηρήσουν ενεργά για μια δυο μέρες.

-Τις  επόμενες  ημέρες  τοποθετούμε, δίπλα σε αυτά,  τα  διαφανή ποτήρια με τα υγρά και τα αφήνουμε επίσης για παρατήρηση.

- Τέλος εκθέτουμε δίπλα στα υγρά τα φουσκωμένα μπαλόνια.

Φάση Β

- Συγκεντρώνουμε όλα τα παιδιά στην ομάδα γύρω από τα υλικά. Παρουσιάζουμε  τα  υλικά  το  καθένα  με  την  ονομασία  του (π.χ. μέταλλο, καουτσούκ, κλπ)
 εισάγοντας τον όρο «υλικό».
- Τις επόμενες ημέρες παρατηρούμε και καταγράφουμε τις αντιδράσεις των παιδιών.
 Ακούμε τις ονομασίες που χρησιμοποιούν  για τα υλικά στις συζητήσεις τους,
  στα παιχνίδια τους και κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων.
  Είναι χρήσιμο να υπενθυμίζουμε στα παιδά τις ονομασίες των υλικών.

Φάση Γ

- Συγκεντρώνουμε όλα τα παιδιά στην ομάδα.
- Δείχνουμε τα υλικά και τους ζητούμε να μας πουν τις ονομασίες τους.

Ενδεικτικές ερωτήσεις για να οδηγήσουμε τα παιδιά:

-Για να δούμε θα αλλάξει το σχήμα του νερού όταν το βάλλετε στο άλλο βαζάκι;

- Θα γίνει το ίδιο και με το τουβλάκι που είναι στερεό;

-Τι παρατηρήσατε όταν βάλαμε το υγρό από το ένα δοχείο στο άλλο;

- Τι παρατηρήσατε στο σχήμα του στερεού όταν το μεταφέρατε από το
ένα βάζο στο άλλο;


Σειρά Β

Ενότητα 1:
 Στερεά, υγρά και αέρια

Δραστηριότητα
Διερεύνηση: Μαθαίνω να ξεχωρίζω τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια.
Επιστημονικές δεξιότητες:Παρατήρηση, επικοινωνία, ταξινόμηση.
Υλικά: Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, καουτσούκ, μαλλί, βαμβάκι, πλαστικό, γυαλί, δέρμα, κερί, ύφασμα, πλαστελίνη,  σφουγγάρι,  ένα  ξεφούσκωτο  μπαλόνι. Αλάτι χοντρό,
 αλάτι ψιλό, ρύζι, ζάχαρη,  άμμο, κλπ.,  τοποθετημένα  σε  όμοια διαφανή πλαστικά μπολ ή διαφανή πλαστικά ποτήρια. Μέλι,  νερό, λάδι, ξύδι, χυμό κλπ., τοποθετημένα σε όμοια διαφανή πλαστικά μπολ ή διαφανή πλαστικά ποτήρια. Δύο ή τρία μπαλόνια διαφορετικού σχήματος φουσκωμένα με αέρα. ένα μπαλόνι γεμισμένο με ήλιο.

Επισήμανση:  Τα δείγματα των στερεών υλικών πρέπει να έχουν ακανόνιστο σχήμα
 για να αποφευχθεί  όσο  είναι  δυνατό η  ταύτισή  τους  με αντικείμενα  που  είναι
φτιαγμένα από αυτά τα υλικά και να μπορούν τα παιδιά να τα αναγνωρίζουν
ανεξάρτητα.  Επίσης θα πρέπει να βρίσκονται σε μορφή που να μην προκαλούν τραυματισμούς.

Πορεία δραστηριότητας:
Φάση Α
Δραστηριότητα

- Εκθέτουμε αρχικά όλα τα στερεά υλικά και αφήνουμε τα παιδιά να τα παρατηρήσουν ενεργά για μια δυο μέρες.


- Τις επόμενες ημέρες τοποθετούμε, δίπλα σε αυτά, τα διαφανή ποτήρια με
τα υγρά και τα αφήνουμε επίσης για παρατήρηση.

- Τέλος εκθέτουμε δίπλα στα υγρά τα φουσκωμένα μπαλόνια.

ΦΑΣΗ Β

- Συγκεντρώνουμε  όλα  τα  παιδιά  σε  ομάδα  και  τους  παρουσιάζουμε  τα
υλικά εισάγοντας τους όρους στερεό, υγρό  και  αέριο.

- Συζητούμε  με  τα  παιδιά  διάφορες  ιδιαιτερότητές  τους  όπως  για παράδειγμα ότι η άμμος, το αλάτι ή το ρύζι αποτελούνται από πολύ μικρά κομματάκια που είναι όλα φτιαγμένα από το ίδιο υλικό.

- Τοποθετούμε  μια  μικρή  ποσότητα  από  αυτά  τα  υλικά  σε  μία  λεία
επιφάνεια και ζητάμε από τα παιδιά να αγγίξουν με τα δάχτυλά τους, τους  μικρούς  αυτούς  κόκκους  ώστε  να  αισθανθούν  αυτό  που  τους περιγράψαμε.
 Μπορούμε να τρίψουμε το χοντρό αλάτι και να δείξουμε στα παιδιά πως ένα κομμάτι στερεού μπορεί να μετατραπεί σε λεπτούς  κόκκους ή σκόνη.

-Κατά  την  παρουσίαση  των  υγρών  μεταγγίζουμε  το  μέλι  σε  ένα  άλλο
διαφανές  ποτήρι  για  να  παρατηρήσουν  τα  παιδιά  ότι  και  το  μέλι  ρέει όπως και τα άλλα υγρά.

- Στην παρουσίαση της αέριας κατάστασης εξηγούμε στα παιδιά ότι όπως κρατούμε τα υγρά μέσα σε δοχεία έτσι και τα αέρια τα κρατούμε μέσα σε μπαλόνια.
 Άλλωστε η παρουσίαση του ξεφούσκωτου μπαλονιού και του γεμάτου με αέρα μπαλονιού βοηθά στην κατανόηση της ύπαρξης κάποιου υλικού  μέσα  στο  μπαλόνι.
 Επίσης εξηγούμε στα παιδιά ότι τα άδεια δοχεία όπως π.χ. ένα βάζο ή ένα ποτήρι έχουν μέσα αέρα.

- Μετά  το  τέλος  της    παρουσίασης  τα  υλικά  παραμένουν  διαθέσιμα  για παρατήρηση  και  χειρισμό  από  τα  παιδιά  μέχρι  την  επόμενη  φάση  της δραστηριότητας, το κλείσιμο.

Φάση Γ

Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην ομάδα γύρω από τα υλικά. Έχουμε
φροντίσει  από  προηγουμένως  να  τοποθετήσουμε  τα  υλικά  σε  τυχαίες
θέσεις ώστε να μην υφίστανται ομάδες υλικών που είχαν δημιουργηθεί αρχικά με τη σταδιακή τοποθέτηση των υλικών για παρατήρηση.

- Ζητάμε από τα παιδιά να επιχειρήσουν   να   ξεχωρίσουν   και ομαδοποιήσουν  τα  υλικά  σε  υγρά  στερεά  και  αέρια.    Τα  παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους.

- Εμείς ζητάμε   από  τα  παιδιά  να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους για την ένταξη των  υλικών των δύο κατηγοριών για τα οποία έχει βρεθεί  ότι  συναντούν  δυσκολίες,
 δηλαδή για τα υλικά με κόκκους και τα παχύρρευστα υγρά. Γίνονται συζητήσεις  και εκφράζονται απόψεις.

- Η φάση αυτή τελειώνει με τη δημιουργία ενός πίνακα ταξινόμησης  των υλικών ανάλογα με την κατάστασή τους.  Ο πίνακας είναι χωρισμένος σε τρεις στήλες στην κορυφή των οποίων η εκπαιδευτικός ή τα παιδιά με τη
βοήθειά  της  γράφουν  τις  λέξεις  στερεά, υγρά, αέρια. Σε κάθε στήλη η
εκπαιδευτικός ή τα παιδιά με τη βοήθειά της, γράφουν τα ονόματα των υλικών που είχαν προηγουμένως ταξινομήσει στις αντίστοιχες κατηγορίες.

- Στη  συνέχεια  η  εκπαιδευτικός  ετοιμάζει  έναν  άλλο  πίνακα  με  τις
αντίστοιχες στήλες και ζητά από τα παιδιά να αναφέρουν υλικά που βρίσκονται αντίστοιχα στη στερεά, στην υγρή και στην αέρια κατάσταση.
- Γίνεται  συζήτηση στην ομάδα και αφού καταλήξουν σε αποδεκτές απαντήσεις τα ονόματα των υλικών γράφονται  στην κατάλληλη στήλη.

Αέρας και αέριο: δύο όροι που μπορεί να μπερδευτούν.
τα παιδιά παρατηρούν τη συμπεριφορά δύο μπαλονιών από αέρα και ήλιο, κάνουν συγκρίσεις, και βγάζουν συμπεράσματα. Ενότητα 2:
 Χαρακτηριστικά στερεών, υγρών και αερίων
Δραστηριότητα
Φάση  Α
Διερεύνηση

Τα υγρά παίρνουν το σχήμα του δοχείου στο οποίο τα τοποθετούμε ενώ τα στερεά έχουν σταθερό σχήμα.
Δεξιότητες: Παρατήρηση, σύγκριση, επικοινωνία, εξαγωγή συμπεράσματος 
Υλικά:  Αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών σε διαφορετική κατάσταση:
Στερεά αντικείμενα από διαφορετικά υλικά (π.χ  ξύλινα  τουβλάκια),διαφορετικά  υγρά
(π.χ.  νερό  ή  ξύδι) μέσα σε διαφανή βάζα ή ποτήρια,γυάλινα  άδεια  βάζα  διαφορετικού  σχήματος  από  αυτά  που  περιέχουν τα υγρά, αλλά αρκετά μεγάλα ώστε να χωρούν μέσα τα στερεά αντικείμενα που έχουμε επιλέξει.
Πορεία:
 Χωρίζουμε  τα  παιδιά  σε  ομάδες.
    Κάθε  ομάδα  κάθεται  σε  διαφορετικό τραπέζι  στο  οποίο  υπάρχει  ένα  αντιπροσωπευτικό  δείγμα  από  όλα  τα υλικά καθώς και τα βάζα.

Ζητούμε από τα παιδιά:
 α)  Να τοποθετήσουν ένα στερεό αντικείμενο μέσα σε ένα από τα βάζα και στη συνέχεια να το μεταφέρουν σε ένα βάζο διαφορετικού σχήματος και να παρατηρήσουν αν αλλάζει κάτι στο στερεό αντικείμενο.
β) Να  μεταφέρουν πρώτα το ένα υγρό από το ένα δοχείο στο άλλο και να  παρατηρήσουν  και  καταγράψουν  με  όποιο  τρόπο  θέλουν (π.χ. κάνοντας
κάποιο σχήμα ή ζωγραφιά)  τις αλλαγές που παρατηρούν στο σχήμα του υγρού.
Ζητούμε  από  τα  παιδιά  να  συγκρίνουν  τις    παρατηρήσεις  τους  και να
σκεφτούν σε τι διαφέρουν μεταξύ τους.

- Αλλάζουμε τα υλικά.  Π.χ,  αντί νερού τα παιδιά χρησιμοποιούν ξύδι και αντί το ξύλινο τουβλάκι ένα άλλο στερεό αντικείμενο. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.

- Συγκεντρώνουμε  τα  παιδιά  στην  ομάδα.  Ζητάμε από κάθε παιδί να
περιγράψει τι παρατήρησε.

- Αφήνουμε   τα   παιδιά   να  φτάσουν   στο   επιθυμητό   συμπέρασμα  καθοδηγώντας τα με κατάλληλες ερωτήσεις.
Ενδεικτικές ερωτήσεις για να οδηγήσουμε τα παιδιά:
-- Για να δούμε θα αλλάξει το σχήμα του νερού όταν το βάλλετε στο άλλο  βαζάκι;

-- Θα γίνει το ίδιο και με το τουβλάκι που είναι στερεό;


-- Τι παρατηρήσατε όταν βάλαμε το υγρό από το ένα δοχείο στο άλλο;

-- Τι παρατηρήσατε στο σχήμα του στερεού όταν το μεταφέρατε από το ένα βάζο στο άλλο;


Φάση Β
Διερεύνηση

Τα  αέρια  όπως  και  τα  υγρά  παίρνουν  το  σχήμα  του  δοχείου  στο  οποίο  τα
τοποθετούμε 
Υλικά:
- Διαφορετικού  σχήματος  φουσκωμένα  μπαλόνια.
  - Βάζα διαφορετικού σχήματος (μπορούμε   να   χρησιμοποιήσουμε   τα   ίδια   βάζα   που  χρησιμοποιήθηκαν στη φάση Α).
Δεξιότητες: Παρατήρηση, σύγκριση, επικοινωνία, εξαγωγή συμπεράσματος

Πορεία
-- Εκθέτουμε μπαλόνια και βάζα διαφορετικού σχήματος και αφήνουμε τα
παιδιά να τα παρατηρήσουν.

-- Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες.
-- Ξεφουσκώνουμε τα μπαλόνια και τα μοιράζουμε στα παιδιά ( κάθε παιδί
να έχει μπαλόνι διαφορετικού σχήματος από τα άλλα της ίδιας ομάδας).
--Δίνουμε επίσης στην κάθε ομάδα δύο τουλάχιστον βάζα διαφορετικού σχήματος και μια κανάτα με χρωματισμένο νερό.

Ζητούμε από τα παιδιά:
-  Να γεμίσουν τα διαφορετικά βάζα με το νερό και να φουσκώσουν τα μπαλόνια
( αν χρειαστεί με τη βοήθειά μας).

- Αφού τα παιδιά έχουν τελειώσει ζητούμε να κάνουν μια αντιστοιχία: να μας πουν με τι υλικό γέμισαν τα βάζα και με τι υλικό γέμισαν τα μπαλόνια.
Χρησιμοποιούμε τη λέξη «γεμίζω» και για τα μπαλόνια.

- Συζητούμε τις απόψεις των παιδιών στην ομάδα.

- Στη συνέχεια ζητούμε από τα παιδιά να μας πουν τι σχήμα πήρε το νερό που βάλαμε στα βάζα και αντίστοιχα τι σχήμα  πήρε ο αέρας που βάλαμε στα μπαλόνια.

- Συζητούμε τις απόψεις των παιδιών οδηγώντας τα με κατάλληλες ερωτήσεις στο συμπέρασμα ότι ο αέρας όπως και το νερό παίρνει το σχήμα του δοχείου στο οποίο τα τοποθετούμε.
Ενδεικτικές ερωτήσεις για να οδηγήσουμε τα παιδιά:

- Με τι γεμίσατε τα βάζα;

- Με τι γεμίσατε τα μπαλόνια;

- Τι  παρατηρήσατε  στο  σχήμα  του  νερού  όταν  το  βάλατε  σε  διαφορετικό δοχείο;

- Τι συνέβη όταν βάλατε τον αέρα σε διαφορετικό μπαλόνι;

Φάση Γ  (συμπληρωματική δραστηριότητα)
Διερεύνηση

Ο αέρας καταλαμβάνει χώρο όπως και το νερό. Παίρνει το ίδιο σχήμα όπως
και το νερό όταν τα βάλεις μέσα στο ίδιο δοχείο.

Υλικά:
- Διαφορετικού σχήματος μπαλόνια.

Δεξιότητες: Παρατήρηση, σύγκριση, επικοινωνία, εξαγωγή συμπεράσματος
Πορεία
Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην ομάδα.

Θέτουμε τον προβληματισμό:
«Μπορούμε να γεμίσουμε τα μπαλόνια με νερό όπως τα γεμίζουμε με αέρα»;
Συζητούμε τις απόψεις των παιδιών ξαναφέρνοντας τη συζήτηση στο ότι ο αέρας,
 όπως και το νερό, είναι ένα υλικό.
Ξεφουσκώνουμε μερικά διαφορετικού σχήματος μπαλόνια από αυτά με τα οποία πειραματίστηκαν τα παιδιά στην προηγούμενη δραστηριότητα.
Αφήνουμε τα παιδιά να γεμίσουν τα μπαλόνια με νερό από τη βρύση από  όπου το νερό έχει μεγαλύτερη πίεση.
Ζητούμε από τα παιδιά να περιγράψουν τι παρατηρούν.
Στη συνέχεια τους ζητούμε να αδειάσουν το νερό από τα μπαλόνια και να «γεμίσουν»
 τα μπαλόνια πάλι με αέρα.
Τέλος τους ζητούμε να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των δύο διαδικασιών οδηγώντας τα παιδιά, με κατάλληλες ερωτήσεις στο επιθυμητό συμπέρασμαSCHEDULE NATURAL SCIENCES IN NURSERY 
OCTOBER
 matter and properties of matter.
 1. MATERIALS - SOLID, LIQUIDS AND GASES 
A word from the Physical
 -What We call matter?
 - Why other materials are solid, others are liquid and others are gases?
     
- Why some materials although they have some of the characteristics of liquids belong to the solids; 

Let's see what he says physics:
 
Matter is anything that occupies space and has mass.
  
The space occupied by a body material is substantially the volume of bodythat while mass is the amount of matter from which it is composed.In the world that surrounds us can detect different kinds of material.
 
In order to define them, we use the word material.
 
In nature the matter appears in three different physical states.In the solid, the liquid and the gas. The situation in which a material is determined by the manner in which they are attached its molecules.
 
Among the molecules of the materials brought attractive forces that each molecule attracts adjacent and correspondingly pulled therefrom by a force. Whether a material is in the solid, in the liquid or gaseous state is determined by the strength of the forces acting between the molecules. So depending on how strong are the forces, the material is solid (strong forces), liquids (less powerful) and gases (weak to non-existent). So in the solids the molecules are in permanent positions and have a minimum motion - oscillation around the set these positions. The solids thus have stable shape. The molecules of the liquid moving randomly "sliding" on top of one another. This causes the liquid to flow and take the shape of the container in which transfused. The gas molecules move freely away from one another and as they get wet andwhat the shape of the container which contains or occupy all available space. The behavior is therefore of liquids and gasesthere is a similarity. Both have the ability to "flow" and thus are called fluids.As mentioned the solids retain their shape. That is, if, for example, take a solid from a container into another shape will not change unless this affect some external factors.
  
This does not apply to solids composed of small grains such as sugar, salt, rice, etc., Since they take the shape of the container in which they are installed. These materials are considered solids because the criterion of the stability of their shape refers to any discrete macroscopic piece e.g. in the grain of sand, the grain of wheat, the grain of sugar, etc. The same applies to the powders - Powders example talc.
    
Besides, many solids can be converted into powders with the influence of external factors.What do the children:The researchers studied the perceptions of children for the ylikakaisituations where they can be found, that is solid,liquids and gases.The Investigations recorded the children's ideas on the material worldscale (Drive et al, 2000), showed that children often confuseNames of the materials from which they are made objects withnames of objects and often perceive samplesmaterials such as wood, glass, wax, etc. as objects.This is also due to daily use of certain words which causesconfusion in children since the same word sometimes refers to the object and other material from which it is made.
 
According Vogelezang (1987, as indicated in Driver et al, 2000)
 
it is important that children with the help of their teachers, learn to distinguish objects from the materials from which they are made.Studies of child views in different countries for the solids, liquids and gases found that younger children of an age group 5-13They consider as solid rigid materials. The "dust" but solid grained consider them as liquids because they can "leak".
 
Also children consider flexible materials (eg clay, sponge,
  
clothes) as intermediate between solid and liquid because it is soft, can be torn or smashed (Stavy Stachel and 1984, as shown inDriver et al 2000). The Jones and Lynch (1989) also found that the children had difficulty to integrate in a state of viscous liquids such as honey or tomato sauce, and had no particular difficultywith flowable liquid. Studies of children's perceptions gases(p. ch.Piaget, J., 1973; Sere, MG, 1985; Sere, MG, 1986; Stavy, R., 1988) showed that children initially do not give the air and the gaseous material substance.
 
Aware of the material nature of the gases children acquire later and recognize that the gases are also materials that disperseand that most are colorless, odorless and transparent. Researchers have expressed the view that the possibility of classifying solids, liquids and gases according to scientific opinion, is a very useful and basic skill and necessary background before children entered on issues involving concepts related to matter and situations (Driver, et al, 2000).


 Learning objectives activities.
- To familiarize children with different materials and their names.

- To acquire the ability to distinguish objects from
materials from which they are made.

-To Acquire the ability to distinguish and classify
materials, solids, liquids and gases.

-To Become familiar with certain features of each situation.


 Module 1: Introduction to materials.ActivityInvestigation: I know the materials and learn their names.materials: wood, metal, stone, rubber, wool, cotton, plastic, glass, leather,
 
wax, cloth, clay, sponge, a deflated balloon. Coarse salt,
 
fine salt, rice, sugar, sand, et. al. arranged in similar transparent plastic bowlsor transparent plastic cups. Honey, water, oil, vinegar, juice etc., Mounted on the same transparent plastic bowls or transparent plastic potiria.Dyo or three different shaped balloons inflated with air.Scientific skills: Observation, communicationCoursePhase A- We report first all solid materials and allow children to actively observe for a couple of days.-The Next days we place next to, transparent glasses with liquids and also allow for observation.- Finally we expose next to liquids inflated balloons.Phase B- Collect all the children in the group surrounding materials. We present the material each with the name of (eg metals, rubber, etc.)
 
introducing the term "material".- In the coming days we observe and record the reactions of children.
 
We hear the names used for materials in their discussions,
  
in their games and during other activities.
  
It is useful to remind children the names of materials.Phase C- Collect all the children in the group.- We show the materials and ask them to tell us their names.Indicative questions to guide children:-To See you change the shape of the water when you delimit another jar?- You do the same with the brick that is solid?-What Noticed when we put the liquid from one container to another?- What did you notice the shape of the solid when you transferred fromone jar to another?Series BSection 1:
 
Solid, liquid and gaseousActivityInvestigation: Learning to distinguish solids, liquids and gases.Scientific skills: observation, communication, classification.Materials: Wood, metal, stone, rubber, wool, cotton, plastic, glass, leather, wax, cloth, clay, sponge, a deflated balloon. Coarse salt,
 
fine salt, rice, sugar, sand, etc., are arranged in the same transparent plastic bowl or transparent plastic cups. Honey, water, oil, vinegar, juice etc., Are arranged in the same transparent plastic bowl or transparent plastic cups. Two or three different shaped balloons inflated with air. a balloon filled with helium.Note: The samples of solid materials must be of irregular shape
 
to avoid as much as possible their identification with objects that aremade of these materials and children can recognizeindependently. They should also be in a form that does not cause injuries.Activity Procedure:Phase AActivity- We report first all solid materials and allow children to actively observe for a couple of days.- In the coming days we place next to, transparent glassesliquids and also allow for observation.- Finally we expose next to liquids inflated balloons.PHASE B- Collect all the guys in the team and present theirmaterials entering the terms solid, liquid and gas.- We talk with the children several specificities such as that of sand, salt or rice consists of very small pieces that are all made of the same material.- Place a small amount of these materials in a smoothdesk and ask the children to touch it with their fingers, these small grains to feel what they described them.
 
We can rub coarse salt and to show children how a piece of solid can be converted into fines or dust.-At Present the liquid decanted honey in anothertransparent glass to observe children that honey flows like other fluids.- The presentation of the gas situation we explain to children that like keep liquids in containers so gases keep in balloons.
 
Besides the presentation of the deflated balloon and the balloon filled with air helps demonstrate the existence of a material into the balloon.
 
Also explain to the children that empty containers such as a jar or glass are through air.- After the end of the presentation materials remain available for observation and treatment of children up to the next phase of activity, closing.Phase CWe gather the children in the group surrounding materials. We havecare previously to place materials at randompositions so as not to suffer material groups that were originally created by the gradual installation of materials for observation.- We ask the children to try to stand out and regroup materials in liquids solids and gases. Children work together.- We ask the children to justify their decisions on the inclusion of materials of the two categories for which has been found to have difficulties,
 
ie materials with granules and viscous liquids. Discussions are expressed views.- This phase ends with a classification table of materials depending on their condition. The table is divided into three columns on top of which the teacher or children withHelp her write the words solid, liquid, gas. In each column,teacher or children with its help, write the names of the materials that were previously classified in their respective categories.- Then the instructor prepares another table withcorresponding column and asks the children to say materials are respectively in the solid, the liquid and gaseous state.- At the group discussion after reaching an acceptable answers the names of materials written in the appropriate column.Air and gas are two terms that can be mistaken.children observe the behavior of the two balloons from air and sun, make comparisons and draw conclusions.


 Section 2:
 
Characteristics of solid, liquid and gaseousActivityPhase AInvestigationLiquids take the shape of the container in which the place while the solids have a fixed shape.Skills: Observation, comparison, communication, inferenceMaterials: Representative material samples in a different situation:Solid objects of different materials (e.g. wooden blocks), different liquids(eg water or vinegar) in transparent vases, empty glass jars of different shape from those containing liquids, but large enough to fit through solid objects we have chosen.Path:
 
Divide the children into groups.
    
Each group sitting at a different table where there is a representative sample of all materials and jars.We ask the children:
 
a) To place a solid object into one of the jars and then carry it in a jar of different shape and observe if something changes in the solid object.b) To carry first one liquid from one container to another and to observe and record in any way they want (eg bya shape or a painting), observe the changes in the shape of the liquid.We ask the children to compare their observations andthink what different.- Changing materials. For example, instead of water children use vinegar instead of the wooden brick another solid object. Repeat the same procedure.- We gather the children in the group. We ask each childdescribe what you observed.- Allow children to reach the desired conclusion by guiding them with appropriate questions.Indicative questions to guide children:- To see to change the shape of the water when the delimit to another jar?- You do the same with the brick that is solid?
- What did you notice when we put the liquid from one container to another?- What did you notice the shape of the solid when transferred from one jar to another?
Phase BInvestigationThe gases and liquids such as taking the shape of the container in whichPlaceMaterials:- Different shaped inflated balloons.
  
- Vases of different shapes (we can use the same jars used in phase A).Skills: Observation, comparison, communication, inferenceCourse- We report balloons and jars of different shape and leave thechildren to observe.- Divide the children into groups.- Deflated balloons and hand out to children (per childballoon has a different shape from the other of the same group).--Dinoume Also in each group at least two jars of different shape and a jug with colored water.We ask the children:- To fill the different jars with water and inflate the balloons(If needed with our help).- After the children have finished asking you to make a match: tell us what material filled jars and what material filled balloons.We use the word "fill" and balloons.- We discuss the views of children in the group.- Then we ask the children to tell us what shape it took the water we put in jars and correspondingly what shape it took the air that we put in balloons.- We discuss the views of children leading them with appropriate questions to the conclusion that the air like water takes the shape of the container in which the place.Indicative questions to guide children:- What have filled the jars?- What have filled balloons?- What did you notice the shape of the water when you put in a different container?- What happened when you put on a different air balloon?Phase C (sideline)InvestigationThe air occupying space like water. It takes the same shape asand water when put in the same container.Materials:- Different shaped balloons.Skills: Observation, comparison, communication, inferenceCourseWe gather the children in the group.We set reflection:"We can fill the balloons with water as fill air"?We discuss the views of children xanafernontas the discussion in the air,
 
like water, a material.Deflates some different shaped balloons from those they experimented children in the previous activity.Allow children to fill balloons with water from the tap from which the water has more pressure.We ask the children to describe what they observe.Then we ask them to empty the water from the balloon and to "fill up"
 
balloons with air again.Finally we ask them to compare the results of both processes leading children, with appropriate questions to the desired conclusionΠυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...