Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μεθοδολογια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μεθοδολογια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (ΟΙ ΦΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

-Η σημασία των “ιδεών” των παιδιών.
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι γενικά οι αντιλήψεις των παιδιών για τις έννοιες και τα
φαινόμενα του φυσικού κόσμου, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, δεν συμπίπτουν με
τις αντίστοιχες επιστημονικά αποδεκτές. Κάποτε οι ιδέες αυτές απορρίπτονταν ως
παιδαριώδεις. Αργότερα αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητά των ιδεών αυτών στο πλαίσιο  της  μάθησης  και  οι  ιδέες των  παιδιών  διερευνήθηκαν  συστηματικά  από πολλούς ερευνητές (Driver et al,2000).  Οι ιδέες των παιδιών επηρέασαν πολλούς παιδαγωγούς οι οποίοι ανέπτυξαν διδακτικές προσεγγίσεις  οι  οποίες ανέφεραν και έπαιρναν υπ’ όψη τους τις ιδέες αυτές. Τις αντιλήψεις τους τα παιδιά τις φέρνουν και στην τάξη και έναςαπό τους στόχους της  εκπαίδευσής  τους  στις  επιστήμες  που  μελετούν  το  φυσικό  κόσμο  είναι  να αναπτύξει τις ερμηνευτικές τους ικανότητες ώστε οι ιδέες αυτές να γίνουν χρήσιμες έννοιες. Η ενημερότητα των εκπαιδευτικών για το τι πιστεύουν τα παιδιά και για το πώς  ερμηνεύουν  ζητήματα  τα  οποία αποτελούν  θέματα  δραστηριοτήτων  καθιστά ευκολότερη και αποτελεσματικότερη την αντιμετώπιση και το χειρισμό τους ώστε να προσεγγιστεί ο παραπάνω στόχος.
- Οι επιστημονικές δεξιότητες
 Στην  ηλικία  των 3 περίπου ετών, ο κόσμος των παιδιών περιλαμβάνει ήδη
αφηρημένες έννοιες. Η διερεύνηση του φυσικού κόσμου περνάει σε μια φάση όπου
οι ιδέες τους μπορούν να συνδεθούν και αναπαρασταθούν με εικόνες και λέξεις.
  Η μελέτη του φυσικού κόσμου για τα παιδιά αυτά θα εξαρτάται από την περιέργεια
και την εξερεύνηση αλλά σταδιακά θα περιλαμβάνει τη διατύπωση ερωτήσεων, τη
σύγκριση και τη μέτρηση, τη διερεύνηση και τη δοκιμή με έναν πιο δομημένο τρόπο,
τη διατύπωση συμπερασμάτων και τη γενίκευση (de Boo 2000).
    Οι  παραπάνω διαδικασίες  ονομάζονται  επιστημονικές δεξιότητες ή δεξιότητες ‘
επιστημονικής μεθόδου’  και  είναι  διανοητικές  και  φυσικές  δεξιότητες  που  χρησιμοποιούν οι επιστήμονες  όταν  μελετούν  ή  διερευνούν  το  φυσικό  κόσμο.
  Για  τα  παιδιά, οι επιστημονικές δεξιότητες αποτελούν μέσο με το οποίο διαμορφώνονται οι έννοιες κατά τη διαδικασία της μάθησης και δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν ανεξάρτητα  περιεχομένου (Κωνσταντίνου  κ.ά.2002).
  Γενικά οι επιστήμες που μελετούν το φυσικό κόσμο θεωρείται ότι συγκροτούνται από δύο τύπους γνώσης.Τη γνώση του περιεχομένου ενός συγκεκριμένου πεδίου
(έννοιες, φαινόμενα) και τις δεξιότητες που εμπλέκονται στη μελέτη του. Η μία δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από την άλλη (Zimmerman,2000).Οι  επιστημονικές  δεξιότητες  καλλιεργούνται  στα  παιδιά  με  δραστηριότητες διερεύνησης  ή  και  δοκιμής  των  ιδεών  τους.  Η επιτυχής ενσωμάτωση των επιστημονικών δεξιοτήτων στις δραστηριότητες με θέματα από το φυσικό  κόσμο κάνουν  τη  μάθηση  του  περιεχομένου  πιο  ελκυστική  και  αποτελεσματική,προσφέρουν στα παιδιά βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου και δημιουργούν θετικές στάσεις προς το αντικείμενο της μελέτης.Οι πλέον κατάλληλες επιστημονικές δεξιότητες για την προσχολική και τις πρώτες βαθμίδες της στοιχειώδους εκπαίδευσης και οι οποίες ονομάζονται βασικές (Funketal1985,Harlen1996) είναι: η παρατήρηση, η επικοινωνία,
 η σύγκριση, η  ταξινόμηση, η μέτρηση,  η  ερμηνεία  και  η  πρόβλεψη.
-Παρατήρηση :
Η παρατήρηση μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον κόσμο που  μας
περιβάλλει.  Οι  πληροφορίες  που  συλλέγονται  με  την  παρατήρηση  κεντρίζουν  την περιέργεια και προκαλούν τη σκέψη, οδηγούν στη δημιουργία ερωτήσεων, στη
διαμόρφωση ερμηνειών για το περιβάλλον και σε περαιτέρω διερεύνηση. Η
ικανότητα του ατόμου να παρατηρεί είναι η πλέον βασική δεξιότητα στις επιστήμες του  φυσικού  κόσμου  και  είναι  απαραίτητη  για  την  ανάπτυξη  των  άλλων
επιστημονικών  δεξιοτήτων (Funketal,1985).  Η προσεκτική καταγραφή των
λεπτομερειών και της σειράς με την οποία λαμβάνουν χώρα διάφορα  γεγονότα
αποτελούν  σημαντική  πλευρά  της  παρατήρησης  που  ονομάζεται ‘ενεργή’. Έτσι
δράσεις που δείχνουν ότι μια παρατήρηση είναι ενεργή είναι οι εξής (Harlen 1996,
Harlenand Jelly1995): Η συνδυαστική χρήση διαφόρων αισθήσεων, π.χ όρασης, αφής, ακοής, γεύσης,όσφρησης.
Ο εντοπισμός σχετικών λεπτομερειών

Ο προσδιορισμός ομοιοτήτων και διαφορών

Η διάκριση της σειράς με την οποία συμβαίνουν τα γεγονότα

Η  χρήση  βοηθημάτων  των  αισθήσεων  για  τη  μελέτη  λεπτομερειών (π.χ.μεγεθυντικοί φακοί, μικροσκόπια, κιάλια, κ. ά.
-Σύγκριση:
Με  τη  σύγκριση  προσδιορίζονται  ιδιότητες  ή  χαρακτηριστικά  που  έχουν  μερικά
πράγματα, και δεν έχουν κάποια άλλα. Έτσι, βασισμένοι σε ομοιότητες, διαφορές
και  αλληλεξαρτήσεις,  έχουμε  τη  δυνατότητα  καλύτερης  κατανόησης  αντικειμένων
και  γεγονότων  στο  φυσικό  κόσμο. Όπως ήδη αναφέρθηκε για τη σύγκριση απαιτείται  προσεκτική  και  συστηματική  παρατήρηση  για  την  καταγραφή
λεπτομερειών στα αντικείμενα ή φαινόμενα που συγκρίνονται.
-ΕπικοινωνίαΗ δυνατότητα να επικοινωνούμε με τους άλλους είναι βασική σε οτιδήποτε κάνουμε. Επιτρέπει στους άλλους να γνωρίσουν τις ιδέες μας, μας βοηθά να βάλουμε σε τάξη αυτά που σκεφτόμαστε και συνεισφέρει σημαντικά στην επίλυση
προβλημάτων. Η ομιλία, η γραφή, , η ζωγραφική,  οι  οπτικές  επιδείξεις  και  η
αναπαράσταση  πραγμάτων  με  διάφορους  τρόπους  χρησιμοποιώντας  σύμβολα,
γραφικές παραστάσεις, μαθηματικές εξισώσεις, διαγράμματα ή χάρτες, αποτελούν
μεθόδους  επικοινωνίας  που  χρησιμοποιούνται  συχνά  στη  μελέτη  του φυσικού
κόσμου.  Μέσα  από  τις  μεθόδους  αυτές  ασκούνται  δεξιότητες  οι  οποίες αναπτύσσουν την ικανότητα καλύτερης κατανόησης του επιστημονικού λεξιλογίου
και τη σαφήνεια έκφρασης των ιδεών.  Πολλές  φορές  τα  παιδιά  χρησιμοποιούν
λέξεις που επιλέγουν χωρίς απαραίτητα να αναγνωρίζουν την πραγματική  τους έννοια. Έτσι ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εξηγούν τι ακριβώς εννοούν με τις λέξεις
αυτές και να ακούν αυτά που λένε οι άλλοι, βοηθούνται  να κατανοούν διαφορές οι
οποίες μπορεί να προκαλέσουν παρανοήσεις.    Η  συζήτηση  βοηθά  επίσης  στις
περιπτώσεις που τα παιδιά έχουν ιδέες αλλά δυσκολεύονται να τις
 εκφράσουν. Ο απολογισμός, η αναφορά, και η παρουσίαση από τα παιδιά των ευρημάτων τους στο τέλος μιας διερεύνησης ή μετά από παρατήρηση πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό σε μια δραστηριότητα και να μην μετατρέπεται σε μια ρουτίνα χωρίς  νόημα.  Είναι  σημαντικό  όλα  τα  παιδιά  να  λαβαίνουν  μέρος  σε  αυτή  τη δραστηριότητα (Funketal1985,Harlen1996,HarlenandJelly 1995).
Οι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη της δεξιότητας της επικοινωνίας στις
επιστήμες που μελετούν το φυσικό κόσμο περιλαμβάνουν:
Ομιλία, ακρόαση ή γραφή για την διευθέτηση των ιδεών και την αποσαφήνιση των εννοιών .
Καταγραφή  σημειώσεων  και  παρατηρήσεων  κατά  τη  διερεύνηση.
Χρήση διαφόρων τρόπων, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, για την απόδοση
και μεταβίβαση πληροφοριών (π.χ. διαγράμματα, ζωγραφική, κατασκευές, κλπ)
Επιλογή κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας που να γίνεται αντιληπτός από τους
άλλους
Χρήση εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης
Ερμηνεία και εξαγωγή συμπεράσματος
Η δυνατότητα να ερμηνεύουμε και να εξηγούμε αυτά που συμβαίνουν
 γύρω μας, μας  επιτρέπει  να  εκτιμούμε  και  κατανοούμε  καλύτερα  το  περιβάλλον  μας.  Η ερμηνεία περιλαμβάνει τη σύνθεση αποτελεσμάτων διερεύνησης και παρατήρησης και μας επιτρέπει να διακρίνουμε τις μεταξύ τους σχέσεις.  Η διαδικασία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμπεράσματα (Funketal1985,Harlen1996,HarlenandJelly 1995).  Στην ερμηνεία θα πρέπει οι εξηγήσεις: 1.Να γίνονται βάση τεκμηρίων και
  να είναι συνεπείς με αυτά 2.Να στηρίζονται σε ιδέες που αποκτήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες
Ενδείξεις ότι ασκείται η δεξιότητα της ερμηνείας είναι:
-Η σύνθεση διαφόρων πληροφοριών με τρόπο που  να γίνεται φανερό  το νόημα τους.
-Ο προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών
-Η  εύρεση  ομοιοτήτων, μοτίβων σε παρατηρήσεις ή σε αποτελέσματα
διερευνήσεων
-Η επιβεβαίωση των μοτίβων ή σχέσεων από όλα τα δεδομένα
----Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού:
Η  υποβολή  ερωτήσεων  είναι  μια  σημαντική  διάσταση  της  διδασκαλίας.
 Οι εκπαιδευτικοί  υποβάλλουν  ερωτήσεις  με  διαφορετικούς  σκοπούς  όπως  για  να προωθήσουν  τη  δράση  των  παιδιών,  να  ελέγξουν  τη  γνώση  τους, να ενεργοποιήσουν  τη  σκέψη  τους, να ενθαρρύνουν τη διερεύνηση και τους
πειραματισμούς  τους.  Για τις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών εκείνο που έχει
σημασία είναι περισσότερο το περιεχόμενο και η φύση τους παρά ο αριθμός τους.Τις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών μπορούμε να τις χωρίσουμε σε διαφορετικά είδη.
Ένας  τρόπος  είναι  να  τις  διακρίνουμε  σε  παραγωγικές  και  μη  παραγωγικές
ερωτήσεις.  Παραγωγικές  είναι  για  παράδειγμα  οι  ερωτήσεις  οι  οποίες  κατά  τη
διάρκεια  μιας  παρατήρησης  που  γίνεται  εντελώς  επιφανειακά  επικεντρώνουν την
προσοχή  των  παιδιών  σε  κάποια  χαρακτηριστικά  που  διαφορετικά  θα τους είχαν
διαφύγει. Άλλες τέτοιες ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι εκείνες που θέτουν στα
παιδιά  προβλήματα  προς  λύση  ή  εκείνες  που  τα  οδηγούν  σε  συγκρίσεις  και  σε δράσεις (Elstgeest 1986). Ένας άλλος τρόπος είναι να διακρίνουμε τις ερωτήσεις σε ανοιχτές και κλειστές. Μια κλειστή ερώτηση δείχνει ότι υπάρχει πάντα μια σωστή
απάντηση  και  τα  παιδιά  πιθανότατα  να  μην  επιχειρήσουν  να  την  απαντήσουν. Αντίθετα μια ανοιχτή ερώτηση δίνει πρόσβαση στις απόψεις και  ιδέες των παιδιών
και προάγει τη διερεύνηση (Harlen 1996).
 Ένας τρίτος τρόπος είναι να διακρίνουμε τις  ερωτήσεις  σε ‘προσωποκεντρικές’
  και  σε  ερωτήσεις  που  επικεντρώνονται  στο αντικείμενο.  Οι  ερωτήσεις  που  επικεντρώνονται  στο  αντικείμενο  δεν  μπορούν  να απαντηθούν  εκτός  αν  κάποιος  γνωρίζει  την  απάντηση.  Τα  παιδιά  μπορεί  να διστάζουν να απαντήσουν από φόβο μη δώσουν λάθος απάντηση. Τέτοιες είναι οι απλά «γιατί» ή «πώς» ή «τι» ερωτήσεις. Αντίθετα οι ‘προσωποκεντρικές  επιτρέπουν τη διατύπωση της άποψης των παιδιών σχετικά το αντικείμενο της ερώτησης, έχουν τη διατύπωση «γιατί  πιστεύεις  ότι...» ή «τι  νομίζεις  ότι...» και θεωρούνται οι καταλληλότερες ιδιαίτερα για τα παιδιά μικρής ηλικίας.
---Οι ερωτήσεις των παιδιών και ο χειρισμός τους:
Τα παιδιά θέτουν μια πληθώρα ερωτήσεων που προέρχονται από τις εμπειρίες και
τις παρατηρήσεις τους (Chailleand Britain1991). Οι ερωτήσεις των παιδιών μπορεί
να  έχουν  φιλοσοφικό  χαρακτήρα, μπορεί να εκφράζουν σχόλια υπό μορφή ερώτησης,  μπορεί  να  ζητούν  απλές  πληροφορίες  ή  να  απαιτούν  σύνθετες επιστημονικές απαντήσεις (Harlen1996). Το ερώτημα είναι πως οι εκπαιδευτικοί θα χειριστούν  τις  ερωτήσεις  των  παιδιών (Jelly1986);  Θα δώσουν μια απευθείας
απάντηση;  Συνεισφέρει μια απευθείας απάντηση στην κατανόηση των ζητημάτων
από  τα  παιδιά; Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό η πολυπλοκότητα της ερώτησης να
δώσει μια απάντηση που να είναι επιστημονικά αποδεκτή,  κάτι που έχει ιδιαίτερη
σημασία για τα μικρά παιδιά (Zaporozhets,Zinchenko&Elkonin1971); Δεν  είναι  καθόλου  σπάνιο  οι  εκπαιδευτικοί  να  έχουν  δυσκολία  να απαντήσουν πολλές
από τις ερωτήσεις των παιδιών είτε διότι οι ερωτήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκες για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, είτε διότι οι απαντήσεις κάποιων
ερωτήσεων μπορεί να μην είναι προσιτές σε παιδιά μικρής ηλικίας.
  Πώς λοιπόν οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να χειριστούν τις ερωτήσεις των παιδιών αξιοποιώντας εποικοδομητικά τις πολύτιμες ευκαιρίες που παρέχουν (Kallery
2000); Ο χειρισμός των ερωτήσεων των παιδιών είναι μια δεξιότητα που εύκολα
μπορούν να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί.  Αυτό που χρειάζονται είναι σκέψη για το πιθανό κίνητρο της υποβολής μιας τέτοιας ερώτησης από τα μικρά παιδιά και γνώση για το πώς θα μπορούσε μια ερώτηση να μετατραπεί σε μια χρήσιμη ευκαιρία  για  την ανάπτυξη και διεξαγωγή μιας διερεύνησης. Μια ερώτηση θα μπορούσε επίσης να
αποτελέσει  μια  ευκαιρία  για  έρευνα  για  τη  συλλογή  περισσότερων πληροφοριών
από τα παιδιά σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό.  Η λέξη που θα πρέπει να έχει
στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός είναι ‘χειρίζομαι’ παρά ‘απαντώ’ μια ερώτηση των
μικρών  παιδιών. Γενικά, για το χειρισμό των ερωτήσεων των παιδιών, ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει να θυμάται ότι:

-Οι ερωτήσεις των μικρών παιδιών είναι μια έκφραση του τι τα ενδιαφέρει και θα
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη.

-Τις «γιατί» ερωτήσεις των παιδιών αφ’ ενός μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα ο
εκπαιδευτικός να τις απαντήσει και αφ’ ετέρου μπορεί να μην πρέπει να απαντηθούν όλες.Τέλος  στην  καλλιέργεια  της  διερευνητικής  στάσης  συμβάλλει  η  ενθάρρυνση  των παιδιών από τον εκπαιδευτικό να θέτουν ερωτήματα και η υποστήριξή τους στην αναζήτηση απαντήσεων (Jelly1986, Τσελφές και Μουστάκα 2004).  Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί  να  κατανοούν  οι  ίδιοι  τα  θέματα  που διδάσκουν ώστε με την επιλογή κατάλληλου διδακτικού υλικού καιδραστηριοτήτων να οδηγούν τα παιδιά στους επιθυμητούς στόχους.

METHODOLOGICAL ISSUES AND TEACHING POINTS-The Importance of the "ideas" of children.Research has shown that general perceptions of children to the concepts andphenomena of the natural world, for the most part, do not coincide withthe corresponding scientifically satisfactory. Once these ideas were rejected aschildish. Later recognized the importance of these ideas in the context of learning and children ideas systematically investigated by many researchers (Driver et al, 2000). The children's ideas influenced many educators who have developed teaching approaches which reported and taking into account the these ideas. Perceptions of their children and bring them to class and enasapo goals of their education in the sciences who study the natural world is to develop interpretive skills that these ideas become useful concepts. The awareness of teachers about what children think and how they interpret issues which are matters of activities makes it easier and more efficient treatment and handling their effort to reach this objective.- Scientific skills
 
At the age of about 3 years, the world of children already includesabstract concepts. Exploring the natural world enters a phase wheretheir ideas can be connected and represented in pictures and words.
  
The study of the natural world for these children will depend on curiosityand exploration but gradually will include the formulation of questions, thecomparison and measurement, investigation and testing in a more structured way,formulating conclusions and generalization (de Boo 2000).
    
These procedures are called scientific skills or skills'scientific method 'and mental and physical skills that scientists use when they study or explore the natural world.
  
For children, the scientific skills are means by which the concepts in the learning process and can not be cultivated independently configured content (Constantine k.a.2002).
  
General science studying the natural world deemed constituted by two types gnosis.Ti content knowledge of a particular field(Concepts, phenomena) and the skills involved in the study. One can not exist independently from the other (Zimmerman, 2000) .The scientific skills cultivated in children with investigative activity or test their ideas. Successful integration of scientific skills in activities with themes from the natural world make learning content more attractive and efficient, offer children a deeper understanding of content and create positive attitudes towards the subject of meletis.Oi most appropriate scientific skills for preschool and the first grades of elementary education and which are called basic (Funketal1985, Harlen1996) are: observation, communication,
 
comparison, classification, measurement, interpretation and forecast.-Paratirisi:This observation allows us to know our worldsurrounds. The information collected by observing stir curiosity and thought-provoking, leading to the creation of questions ininterpretations configuration for the environment and further exploration. Theindividual's ability to observe the most basic skill in the sciences of the physical world and is essential for the development of otherscientific skills (Funketal, 1985). Careful recordingdetails and the order in which take place various eventsan important aspect of observation called 'active'. Soactions show that an observation is active are as follows (Harlen 1996,Harlenand Jelly1995): The combined use of different senses, ie sight, touch, hearing, taste, smell.Identifying relevant details
The identification of similarities and differences
The distinction of the order in which events occur
The use of props senses to study the details (p.ch.megethyntikoi lenses, microscopes, binoculars, et. Al.-a Comparison:This comparison identified properties or characteristics which have somethings, and not others. Thus, based on similarities, differencesand interdependencies, we have to appreciate more articlesand events in the natural world. As already mentioned for comparison requires careful and systematic observations to recorddetails on objects or phenomena being compared.-EpikoinoniaI Ability to communicate with others is key in everything we do. It allows others to know our ideas, helps us to put in order what they think and contribute significantly to solveproblems. The speech, writing,, painting, visual demonstrations andrepresentation of things in different ways using symbols,graphs, mathematical equations, diagrams or maps arecommunication methods often used in the study of naturalworld. Through these methods practiced skills that develop the ability to better understand the scientific vocabularyand clarity of expression of ideas. Many times children usewords they choose without necessarily recognize the actual meaning. So encouraging children to explain what they mean by the wordsthese and hear what others are saying, they help to understand differenceswhich can cause misunderstandings. The discussion also helps theWhere children have ideas, but the difficulty
 
express. The review, the report, and the presentation by children of their findings at the end of an investigation or after observation should serve this purpose in an activity and not be transformed into a meaningless routine. It is important for all children to receive part in this activity (Funketal1985, Harlen1996, HarlenandJelly 1995).The factors that contribute to the development of communication skills inscience studying the natural world include:Speech, hearing or writing for the settlement of ideas and clarification of concepts.Record notes and observations in the investigation.Use different ways, depending on the age of children for performanceand information transfer (eg charts, painting, construction, etc.)Selecting an appropriate mode of communication that is perceived byotherUse of alternative information sourcesInterpretation and inferenceThe ability to interpret and explain what is happening
 
around us allows us to appreciate and understand our environment better. The interpretation involves the synthesis of the results of investigation and observation and allows us to discern the relationships between them. This process enables us to reach conclusions (Funketal1985, Harlen1996, HarlenandJelly 1995). The interpretation should explanations: 1. To become evidence base and
  
be consistent with these 2.Member States based on ideas acquired from previous experiencesIndications that the skill of interpretation is exercised:-The Synthesis of various information in a way that it becomes clear their meaning.-The Determination of the relationship between two variables-The Finding similarities, patterns on observations or resultsinvestigations-H Confirmation patterns or relationships of all the data---- The questions of education:The questioning is an important dimension of teaching.
 
Teachers ask questions with different purposes such as to promote the activities of the children to check their knowledge, to trigger their thinking, encourage the exploration andexperimentation. For questions of education what ismore important is the content and nature rather than the number tous.Tis questions teachers can divide them into different species.One way is to distinguish the productive and non-productivequestions. Production is for example the questions which in itsDuring an observation made entirely superficial concentratechildren's attention to some features that would otherwise have been theescape. Other such questions could be posed to thosechildren problems to be solved or those who drive on comparisons and actions (Elstgeest 1986). Another way is to distinguish the questions in open and closed. A closed question suggests that there is always a rightresponse and kids probably not try to answer. Unlike an open question gives access to the opinions and ideas of childrenand promotes the exploration (Harlen 1996).
 
A third way is to distinguish the questions in 'Person'
  
and questions that focus on the object. The questions focus on the object can not be answered unless one knows the answer. Children may be reluctant to answer for fear not to give the wrong answer. Such are the simple "why" or "how" or "what" questions. Unlike the 'Person enable express the view of children on the subject of the question, are the words "why do you think that ..." or "what do you think ..." and are considered particularly suitable for young children.--- Questions of children and their machines:Children bring a plethora of questions from the experiences andtheir comments (Chailleand Britain1991). The questions children mayhave philosophical character may express comments form of a question can ask simple information or require complex scientific answers (Harlen1996). The question is how teachers will handle the questions of children (Jelly1986); They will give a directAnswer? Contributes a direct response to the understanding of the issueschildren? It allows the educational complexity of the question toan answer that is scientifically acceptable, something which is particularlyimportant for young children (Zaporozhets, Zinchenko & Elkonin1971); It is not uncommon for teachers to have difficulty answering manythe questions of children either because these questions are particularlycomplex for teachers themselves, either because the responses of somequestions may not be accessible to small children.
  
So how teachers could handle the children's questions constructively utilizing the valuable opportunities provided (Kallery2000); Handling of children's questions is a skill easilyThey can develop teachers. What they need is thinking about possible incentive for making such an inquiry from small children and knowledge of how a question could be turned into a useful opportunity for the development and conduct of an inquiry. A question could also bean opportunity for research to gather more informationchildren in collaboration with the teacher. The word should havein the mind of the teacher is 'manage' rather than 'answer' a question ofsmall children. Generally, for handling questions of children, theteacher should remember that:
-The Questions of young children is an expression of what is of interest andseriously they are taken into account.
-The "Why" questions of children on the other hand may not be possible for theteacher to answer them and on the other hand can not be answered oles.Telos the cultivation of an exploratory attitude helps to encourage children from the teacher to ask questions and their support in the search for answers (Jelly1986, Tselfes and Moustakas 2004). For this purpose it is necessary for teachers to understand themselves the subjects they teach that the choice of appropriate teaching material kaidrastiriotiton children lead to the desired goals.

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...