Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Χαρακτηριστικά στερεών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Χαρακτηριστικά στερεών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Χαρακτηριστικά στερεών, υγρών και αερίων

Ενότητα 2:
 Χαρακτηριστικά στερεών, υγρών και αερίων
Δραστηριότητα
Φάση  Α
Διερεύνηση

Τα υγρά παίρνουν το σχήμα του δοχείου στο οποίο τα τοποθετούμε ενώ τα στερεά έχουν σταθερό σχήμα.
Δεξιότητες: Παρατήρηση, σύγκριση, επικοινωνία, εξαγωγή συμπεράσματος 
Υλικά:  Αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών σε διαφορετική κατάσταση:
Στερεά αντικείμενα από διαφορετικά υλικά (π.χ  ξύλινα  τουβλάκια),διαφορετικά  υγρά
(π.χ.  νερό  ή  ξύδι) μέσα σε διαφανή βάζα ή ποτήρια,γυάλινα  άδεια  βάζα  διαφορετικού  σχήματος  από  αυτά  που  περιέχουν τα υγρά, αλλά αρκετά μεγάλα ώστε να χωρούν μέσα τα στερεά αντικείμενα που έχουμε επιλέξει.
Πορεία:
 Χωρίζουμε  τα  παιδιά  σε  ομάδες.
    Κάθε  ομάδα  κάθεται  σε  διαφορετικό τραπέζι  στο  οποίο  υπάρχει  ένα  αντιπροσωπευτικό  δείγμα  από  όλα  τα υλικά καθώς και τα βάζα.

Ζητούμε από τα παιδιά:
 α)  Να τοποθετήσουν ένα στερεό αντικείμενο μέσα σε ένα από τα βάζα και στη συνέχεια να το μεταφέρουν σε ένα βάζο διαφορετικού σχήματος και να παρατηρήσουν αν αλλάζει κάτι στο στερεό αντικείμενο.
β) Να  μεταφέρουν πρώτα το ένα υγρό από το ένα δοχείο στο άλλο και να  παρατηρήσουν  και  καταγράψουν  με  όποιο  τρόπο  θέλουν (π.χ. κάνοντας
κάποιο σχήμα ή ζωγραφιά)  τις αλλαγές που παρατηρούν στο σχήμα του υγρού.
Ζητούμε  από  τα  παιδιά  να  συγκρίνουν  τις    παρατηρήσεις  τους  και να
σκεφτούν σε τι διαφέρουν μεταξύ τους.

- Αλλάζουμε τα υλικά.  Π.χ,  αντί νερού τα παιδιά χρησιμοποιούν ξύδι και αντί το ξύλινο τουβλάκι ένα άλλο στερεό αντικείμενο. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.

- Συγκεντρώνουμε  τα  παιδιά  στην  ομάδα.  Ζητάμε από κάθε παιδί να
περιγράψει τι παρατήρησε.

- Αφήνουμε   τα   παιδιά   να  φτάσουν   στο   επιθυμητό   συμπέρασμα  καθοδηγώντας τα με κατάλληλες ερωτήσεις.
Ενδεικτικές ερωτήσεις για να οδηγήσουμε τα παιδιά:
-- Για να δούμε θα αλλάξει το σχήμα του νερού όταν το βάλλετε στο άλλο  βαζάκι;

-- Θα γίνει το ίδιο και με το τουβλάκι που είναι στερεό;


-- Τι παρατηρήσατε όταν βάλαμε το υγρό από το ένα δοχείο στο άλλο;

-- Τι παρατηρήσατε στο σχήμα του στερεού όταν το μεταφέρατε από το ένα βάζο στο άλλο;


Φάση Β
Διερεύνηση

Τα  αέρια  όπως  και  τα  υγρά  παίρνουν  το  σχήμα  του  δοχείου  στο  οποίο  τα
τοποθετούμε 
Υλικά:
- Διαφορετικού  σχήματος  φουσκωμένα  μπαλόνια.
  - Βάζα διαφορετικού σχήματος (μπορούμε   να   χρησιμοποιήσουμε   τα   ίδια   βάζα   που  χρησιμοποιήθηκαν στη φάση Α).
Δεξιότητες: Παρατήρηση, σύγκριση, επικοινωνία, εξαγωγή συμπεράσματος

Πορεία

-- Εκθέτουμε μπαλόνια και βάζα διαφορετικού σχήματος και αφήνουμε τα
παιδιά να τα παρατηρήσουν.

-- Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες.
-- Ξεφουσκώνουμε τα μπαλόνια και τα μοιράζουμε στα παιδιά ( κάθε παιδί
να έχει μπαλόνι διαφορετικού σχήματος από τα άλλα της ίδιας ομάδας).
--Δίνουμε επίσης στην κάθε ομάδα δύο τουλάχιστον βάζα διαφορετικού σχήματος και μια κανάτα με χρωματισμένο νερό.

Ζητούμε από τα παιδιά:
-  Να γεμίσουν τα διαφορετικά βάζα με το νερό και να φουσκώσουν τα μπαλόνια
( αν χρειαστεί με τη βοήθειά μας).

- Αφού τα παιδιά έχουν τελειώσει ζητούμε να κάνουν μια αντιστοιχία: να μας πουν με τι υλικό γέμισαν τα βάζα και με τι υλικό γέμισαν τα μπαλόνια.
Χρησιμοποιούμε τη λέξη «γεμίζω» και για τα μπαλόνια.

- Συζητούμε τις απόψεις των παιδιών στην ομάδα.

- Στη συνέχεια ζητούμε από τα παιδιά να μας πουν τι σχήμα πήρε το νερό που βάλαμε στα βάζα και αντίστοιχα τι σχήμα  πήρε ο αέρας που βάλαμε στα μπαλόνια.

- Συζητούμε τις απόψεις των παιδιών οδηγώντας τα με κατάλληλες ερωτήσεις στο συμπέρασμα ότι ο αέρας όπως και το νερό παίρνει το σχήμα του δοχείου στο οποίο τα τοποθετούμε.
Ενδεικτικές ερωτήσεις για να οδηγήσουμε τα παιδιά:

- Με τι γεμίσατε τα βάζα;

- Με τι γεμίσατε τα μπαλόνια;

- Τι  παρατηρήσατε  στο  σχήμα  του  νερού  όταν  το  βάλατε  σε  διαφορετικό δοχείο;

- Τι συνέβη όταν βάλατε τον αέρα σε διαφορετικό μπαλόνι;

Φάση Γ  (συμπληρωματική δραστηριότητα)
Διερεύνηση

Ο αέρας καταλαμβάνει χώρο όπως και το νερό. Παίρνει το ίδιο σχήμα όπως
και το νερό όταν τα βάλεις μέσα στο ίδιο δοχείο.

Υλικά:
- Διαφορετικού σχήματος μπαλόνια.

Δεξιότητες: Παρατήρηση, σύγκριση, επικοινωνία, εξαγωγή συμπεράσματος

Πορεία
Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην ομάδα.

Θέτουμε τον προβληματισμό:
«Μπορούμε να γεμίσουμε τα μπαλόνια με νερό όπως τα γεμίζουμε με αέρα»;
Συζητούμε τις απόψεις των παιδιών ξαναφέρνοντας τη συζήτηση στο ότι ο αέρας,
 όπως και το νερό, είναι ένα υλικό.
Ξεφουσκώνουμε μερικά διαφορετικού σχήματος μπαλόνια από αυτά με τα οποία πειραματίστηκαν τα παιδιά στην προηγούμενη δραστηριότητα.
Αφήνουμε τα παιδιά να γεμίσουν τα μπαλόνια με νερό από τη βρύση από  όπου το νερό έχει μεγαλύτερη πίεση.
Ζητούμε από τα παιδιά να περιγράψουν τι παρατηρούν.
Στη συνέχεια τους ζητούμε να αδειάσουν το νερό από τα μπαλόνια και να «γεμίσουν»
 τα μπαλόνια πάλι με αέρα.
Τέλος τους ζητούμε να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των δύο διαδικασιών οδηγώντας τα παιδιά, με κατάλληλες ερωτήσεις στο επιθυμητό συμπέρασμα


Section 2:
 
Characteristics of solid, liquid and gaseousActivityPhase A
InvestigationLiquids take the shape of the container in which the place while the solids have a fixed shape.Skills: Observation, comparison, communication, inferenceMaterials: Representative material samples in a different situation:Solid objects of different materials (e.g. wooden blocks), different liquids(eg water or vinegar) in transparent vases, empty glass jars of different shape from those containing liquids, but large enough to fit through solid objects we have chosen.Path:
 
Divide the children into groups.
    
Each group sitting at a different table where there is a representative sample of all materials and jars.We ask the children:
 
a) To place a solid object into one of the jars and then carry it in a jar of different shape and observe if something changes in the solid object.b) To carry first one liquid from one container to another and to observe and record in any way they want (eg bya shape or a painting), observe the changes in the shape of the liquid.We ask the children to compare their observations andthink what different.- Changing materials. For example, instead of water children use vinegar instead of the wooden brick another solid object. Repeat the same procedure.- We gather the children in the group. We ask each childdescribe what you observed.- Allow children to reach the desired conclusion by guiding them with appropriate questions.Indicative questions to guide children:- To see to change the shape of the water when the delimit to another jar?- You do the same with the brick that is solid?
- What did you notice when we put the liquid from one container to another?- What did you notice the shape of the solid when transferred from one jar to another?
Phase BInvestigationThe gases and liquids such as taking the shape of the container in whichPlaceMaterials:- Different shaped inflated balloons.
  
- Vases of different shapes (we can use the same jars used in phase A).Skills: Observation, comparison, communication, inferenceCourse- We report balloons and jars of different shape and leave thechildren to observe.- Divide the children into groups.- Deflated balloons and hand out to children (per childballoon has a different shape from the other of the same group).--Dinoume Also in each group at least two jars of different shape and a jug with colored water.We ask the children:- To fill the different jars with water and inflate the balloons(If needed with our help).- After the children have finished asking you to make a match: tell us what material filled jars and what material filled balloons.We use the word "fill" and balloons.- We discuss the views of children in the group.- Then we ask the children to tell us what shape it took the water we put in jars and correspondingly what shape it took the air that we put in balloons.- We discuss the views of children leading them with appropriate questions to the conclusion that the air like water takes the shape of the container in which the place.Indicative questions to guide children:- What have filled the jars?- What have filled balloons?- What did you notice the shape of the water when you put in a different container?- What happened when you put on a different air balloon?Phase C (sideline)InvestigationThe air occupying space like water. It takes the same shape asand water when put in the same container.Materials:- Different shaped balloons.Skills: Observation, comparison, communication, inferenceCourseWe gather the children in the group.We set reflection:"We can fill the balloons with water as fill air"?We discuss the views of children xanafernontas the discussion in the air,
 
like water, a material.Deflates some different shaped balloons from those they experimented children in the previous activity.Allow children to fill balloons with water from the tap from which the water has more pressure.We ask the children to describe what they observe.Then we ask them to empty the water from the balloon and to "fill up"
 
balloons with air again.Finally we ask them to compare the results of both processes leading children, with appropriate questions to the desired conclusion

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...