Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κλιµατικές θερµοκρασιακές παράµετροι. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κλιµατικές θερµοκρασιακές παράµετροι. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Κλιµατικές θερµοκρασιακές παράµετροι

Στην Κλιµατολογία είναι χρήσιµα και επιθυµητά πολλά είδη θερµοκρασιακών παραµέτρων. Οι τιµές αυτών καταγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα της ηµέρας και αποτελούν τα αρχεία των µετρήσεων κάθε σταθµού. Στην Ελλάδα από τα επίσηµα αρχεία που τηρούνται προκύπτει ότι οι καταγραφές της θερµοκρασίας έχουν αρχίσει το έτος 1858, στο Αστεροσκοπείο των Αθηνών, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι καταγραφές αρχίζουν πολύ αργότερα. Στον Ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερµανία τα αρχεία τους ξεκινούν από τον 18ο αιώνα (Βερολίνο 1701). Χρονοσειρές αυτής της διάρκειας καθιστούν δυνατή τη µελέτη και ανάλυση των κλιµατικών µεταβολών µιας περιοχής. Οι παρατηρήσεις που καλύπτουν µια συνεχή τριακονταετία δίδουν µέσους όρους οι οποίοι χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν τις κανονικές κλιµατικές συνθήκες ενός τόπου.
 Σήµερα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Μετεωρολογίας (World Meteorological Organization) ορίζεται σαν κανονική κλιµατική περίοδος ο µέσος όρος των τιµών της 37 θερµοκρασίας της τριακονταετίας 1961-1990, µε τον οποίο και συγκρίνονται οι θερµοκρασίες των προηγούµενων ή των πρόσφατων ετών για να διαπιστωθεί η πλανητική θέρµανση ή ψύξη. Η τιµή της θερµοκρασίας η οποία χρησιµοποιείται πολύ συχνά είναι αυτή που εκφράζει τη θερµοκρασία της µιας ηµέρας, η οποία ονοµάζεται ηµερήσια θερµοκρασία ενός τόπου.
Αυτή µπορεί να υπολογιστεί µε τους εξής τρόπους:
(1) Αποτελεί το µέσο όρο της µεγαλύτερης (µέγιστης) και της µικρότερης (ελάχιστης) θερµοκρασίας του 24ώρου ((MAX-MIN)/2).
(2) Από τις ωριαίες µετρήσεις κάθε 24ώρου. Oι 24 ξεχωριστές τιµές της θερµοκρασίας του αέρα, που καταγράφονται ώρα-ώρα, αθροίζονται και διαιρούνται µε το 24 δίνοντας έτσι την πιο αξιόπιστη τιµή της ηµερήσιας θερµοκρασίας. (3) Από διαφόρους συνδυασµούς κάποιων µετρήσεων της ηµέρας. Π.χ. στον ελληνικό χώρο το συνηθέστερο τρόπο υπολογισµού της ηµερήσιας θερµοκρασίας αποτελεί ο προσδιορισµός του µέσου όρου των παρατηρήσεων των ωρών 0800, 1400 και 2000, τοπικής ώρας. Μια άλλη πολύ χρήσιµη κλιµατική παράµετρος της θερµοκρασίας είναι η µηνιαία θερµοκρασία, η οποία εκφράζει το µέσο όρο των ηµερήσιων θερµοκρασιών κάθε µήνα. Ακόµη χρησιµότερη είναι η µέση µηνιαία θερµοκρασία, η οποία είναι το προϊόν του µέσου όρου των µηνιαίων θερµοκρασιών του κάθε µήνα για µια µεγάλη χρονική περίοδο.
Τέλος, αντίστοιχες παράµετροι για την µέση θερµοκρασία αποτελούν η ετήσια θερµοκρασία και η µέση ετήσια θερµοκρασία του αέρα. Επειδή για κάθε ηµέρα σηµειώνεται µια µέγιστη και µια ελάχιστη τιµή της θερµοκρασίας, θα υπάρχουν και οι αντίστοιχες παράµετροι και εκφράσεις για τις άκρες αυτές τιµές. Έτσι, θα έχουµε τις έννοιες: ηµερήσια µέγιστη ή ελάχιστη µέση µηνιαία µέγιστη ή µέση µηνιαία ελάχιστη θερµοκρασία κ.ο.κ . Στον πλανήτη µας η διακύµανση της θερµοκρασίας µέσα στο 24ώρο και µέσα στο έτος, όπως αναλυτικότερα θα δούµε στο κεφάλαιο των κλιµατικών κατατάξεων, σε άλλα σηµεία της γης είναι πάντοτε θετική (Ισηµερινός), σε άλλα πάντοτε αρνητική (πόλοι) και τέλος σε άλλες περιοχές (µέσα γεωγραφικά πλάτη) παρουσιάζεται άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική. Έτσι, στα µέσα γεωγραφικά πλάτη, όπου ανήκει και η χώρα µας, µια αξιόλογη καταγραφή αποτελεί και η µελέτη της περιόδου µέσα στην οποία δεν σηµειώνονται αρνητικές θερµοκρασίες.
Η έννοια λοιπόν, περίοδος ελεύθερη παγετού, εκφράζει το σύνολο των διαδοχικών ηµερών κατά τις οποίες η θερµοκρασία του αέρα βρίσκεται συνεχώς επάνω από τους 0° Κελσίου. Φυσικό είναι η περίοδος αυτή να αρχίζει κάπου την Άνοιξη και να τελειώνει κάπου το Φθινόπωρο. Κατά τον υπόλοιπο χρόνο υπάρχουν ηµέρες όπου µόνο η ελάχιστη θερµοκρασία είναι αρνητικής , οπότε µιλάµε για ηµέρες µερικού παγετού, ή µπορεί και η µέγιστη θερµοκρασία να παραµένει αρνητική οπότε έχουµε ηµέρα ολικού παγετού. Η σηµασία των ηµερών αυτών, σε σχέση και µε την εποχή του έτους που σηµειώνονται, έχει µεγάλη σηµασία για τις φυτικές καλλιέργειες και για την αποσάθρωση του εδάφους. 

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...