Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιδιώξεις προγράμματος φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιδιώξεις προγράμματος φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

επιδιώξεις του προγράμματος:
- ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης και επιστημονικής μεθόδου.
- κατανόηση εννοιών
- απόκτηση εμπειριών
- καλλιέργεια στάσεων.

1. δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου:
-  η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, θα στηρίξει, σε μεταγενέστερο στάδιο, την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης, σε πολλούς κλάδους των φυσικών επιστημών.
- οι δεξιότητες, συνθέτουν, ένα βασικό πλέγμα ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του παιδιού,  τόσο ως ολοκληρωμένου ανθρώπου στο κοινωνικό του περίγυρο, όσο και ως άνθρωπο που μαθαίνει, στην σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.
μερικές από τις δεξιότητες είναι απλές όπως ( παρατήρηση, ταξινόμηση, μέτρηση, επικοινωνία, υποβολή ερωτημάτων), άλλες δεξιότητες είναι πιο δύσκολες όπως: ( αναγνώριση παραγόντων, ερμηνεία παρατήρησης, πρόβλεψη, υπόθεση, ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, διατύπωση λειτουργικού ορισμού) και η μεθοδική καλλιέργεια τους, προυποθέτει, εξοικίωση του παιδιού, τόσο με τις βασικές δεξιότητες, όσο και με τις διαδικασίες του προγράμματος. οι πλέον σύνθετες δεξιότητες, (έλεγχος μεταβλητών, διερεύνηση, μοντελοποίηση) απλά αρχίζουν να καλλιεργούνται σε αυτή την ηλικία, και η ανάπτυξη τους προυποθέτει, αρκετές από τις υπόλοιπες δεξιότητες, σε κάποιο επίπεδο. στο πρόγραμμα μα, θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε, με συνέπεια και συστηματικά, την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων, στο επίπεδο που είναι δυνατόν για κάθε παιδί.

η δεξιότητα της παρατήρησης 
 χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις, καθώς και όργανα παρατήρησης.
 παρατηρώ σημαίνει βλέπω, ακούω, αγγίζω, γεύομαι, μυρίζω,   συλλέγω πληροφορίες μέσω των αισθήσεων μου.
με την παρατήρηση το παιδί:
- διευρύνει τον κύκλο των εμπειριών του.
- συλλέγει πληροφορίες που αφορούν στις ιδιότητες σωμάτων ή φαινομένων.
- εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές, μεταξύ αντικειμένων ή φαινομένων του άμεσου περιβάλλοντος.
- εντοπίζει μοτίβα και αποκτά γνώση του εξωτερικού κόσμου.
-  επισημαίνει χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν συνοχή. ( ομοιότητες, λογικές ακολουθίες). [παράδειγμα λογικής ακολουθίας: η αστραπή ακολουθείτε από τη βροντή). παράδειγμα συνοχής: κάθε σφαιρικό αντικείμενο μπορεί να κυλήσει}.

η δεξιότητα της παρατήρησης καλλιεργείται και αναπτύσσεται με διάφορες στρατηγικές εστίασης της προσοχής, όπως:
- προτροπή για τη χρήση συγκεκριμμένης αίσθησης ή αισθήσεων.
- εστίαση της προσοχής σε κάποιο χαρακτηριστικό, ή κάποια λειτουργία ενός αντικειμένου.
- υποβολή διαφόρων τύπων ερωτήσεων, όπως: τι είναι αυτό? ( αναγνώριση και ονομασία), από τι αποτελείτε? ( αναγνώριση των μερών του), σε τι αυτό χρησιμεύει?  με τι μοιάζει?  που είναι αυτό?

το παιδί:
- παρατηρεί αυθόρμητα και ελεύθερα στοιχεία του περιβάλλοντος που τον ενδιαφέρουν. ενισχύει τις παρατηρήσεις του με απλά όργανα, όπως: φακούς, μαγνήτες και λοιπά.
- χρησιμοποιεί περισσότερες από μία αισθήσεις για να παρατηρήσει αντικείμενα, φαινόμενα, ή γεγονότα. ξεκινά με απλά και γνωστά και προχωρεί σε πιο σύνθετα και άγνωστα.
- εντοπίζει απλές ομοιότητες και διαφορές.
- παρατηρεί αλλαγές σε συνάρτηση με το χρόνο ( μακροχρόνιες παρατηρήσεις).
- επιλέγει κατάλληλα όργανα για τις παρατηρήσεις του. συσχετίζει παρατηρήσεις, για να εντοπίσει μοτίβα, και να διατυπώσει γενικεύσεις. ( παράδειγμα μοτίβου: καταγράφουμε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντας για δέκα μέρες το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα  και το παιδί διαπιστώνει οτι η θερμοκρασία ακολουθεί κάποιο μοτίβο.καθημερινά  νωρίς το πρωί είναι πιο χαμηλή, αυξάνεται το μεσημέρι και από το απόγευμα αρχίζει να χαμηλώνει.

στο πρόγραμμα μας για να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες παρατήρησης θα χρησιμοποιήσουμε στρατηγικές όπως:
- χρήση όλων των αισθήσεων, με τη σειρά, για συλλογή πληροφοριών, που σχετίζονται με ένα συγκεκριμμένο αντικείμενο ή φαινόμενο.
- συνδυασμός ελεύθερης παρατήρησης και εστίασης της προσοχής του παιδιού σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά.
- εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών.
- επιλογή και χρήση της κατάλληλης αίσθησης ή αισθήσεων για συλλογή πληροφοριών.
- σύγριση αλλαγών που συμβαίνουν, σε χαρακτηριστικά κάποιου αντικειμένου ή σε αλλαγές των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου.
- χρησιμοποίηση οργάνων, όπως φακός, ανεμοδείκτης, θερμόμετρο, μαγνήτης, και λοιπά.
- μεταφορά της παρατήρησης σε σκίτσο ή σχέδιο.
- εστίαση της προσοχής με περιορισμό του χώρου που παρατηρούν, όπως γίνεται με τη φωτογραφική μηχανήή με περιοριστική γραμμή.
- παρατήρηση ενός αντικειμένου από διάφορες οπτικές γωνίες.
- παρατήρηση του ίδιου του αντικειμένου σε διαφορετικό χρόνο.
- χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ( φωτογραφική μηχανή, εκπαιδευτικά βίντεο).
- μακρόχρονη παρατήρηση της συμπεριφοράς ενός αντικειμένου, ή ενός φαινομένου.

 ταξινόμηση:

το παιδί είναι ικανό να κάνει ταξινομήσεις ,  από τη στιγμή που εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές. η αναγνώριση διαφορών και ομοιοτήτων ή άλλων σχέσεων, μπορεί να οδηγήσει στην οργάνωση των στοιχείων, σε διάφορες διατάξεις. οι διατάξεις στην αρχή είναι απλές και αργότερα μπορούν να εξελιχθούν σε σύνθετες διατάξεις και δομές.

επίπεδα δεξιότητας ταξινόμησης.

- 1. επιλέγει και δημιουργεί ομάδες αντικειμένων με βάση ένα χαρακτηριστικό.
- εντοπίζει διαφορές και οργανώνει αντικείμενα σε ομάδες, με βάση εμφανή χαρακτηριστικά ( χρώμα, σχήμα...) . εντοπίζει το ξένο στοιχείο σε μία ομάδα.
- 2.  εντοπίζει διαφορές και ομοιότητες, δημιουργεί απλές ομάδες αντικειμένων, με βάση συγκεκριμμένο κριτήριο,  και είναι ικανό να περιγράψει και να αιτιολογήσει, την ταξινόμηση του. επιλέγει και χωρίζει σε ομάδες αντικείμενα, με βάση δύο ή περισσότερα δοσμένα κριτήρια.
- 3. βάζει σε σειρά τρία ή περισσότερα αντικείμενα, εξηγώντας την ταξινόμηση αυτή.  κάνει απλές χρονικές αλληλουχίες, με βάση γεγονότα της άμεσης εμπειρίας του.
- βάζει σε ομάδες και σε σειρά αντικείμενα με βάση χαρακτηριστικά που δεν φαίνονται άμεσα, όπως: υλικό κατασκευής, τρόπος χρήσης ενός αντικειμένου, τρόπος που λειτουργεί και λοιπά. ταξινομεί γεγονότα και δεδομένα.
4. δημιουργεί ιεραρχημένες  ταξινομήσεις, ανακοινώνει και αξιολογεί την οργάνωση τους, (παραδείγματος χάρη γενεολογικό δέντρο, ταξινόμηση ζώων).

στο πρόγραμμα μας  για να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες ταξινόμησης θα ενθαρρύνουμε το παιδί: - να κάνει συλλογές αντικειμένων
- να κάνει συγκρίσεις και να βρίσκει ομοιότητες και διαφορές, σε αντικείμενα του άμεσου περιβάλλοντος του.
- να εντοπίζει το ξένο στοιχείο σε μια ομάδα
- να βάζει σε ομάδες τα αντικείμενα
- να βάζει σε σειρά αντικείμενα
- να κάνει υποδιαιρέσεις μιας ομάδας οργανώνοντας την σε μικρότερες ομάδες.
- να εντάσσει μικρές ομάδες αντικειμένων σε μεγαλύτερες ομάδες.
- να βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης και ταξινόμησης κάποιας ομάδας αντικειμένων.
-  να  βρίσκει διάφορους τρόπους για να παρουσιάση την οργάνωση ή την ταξινόμηση του.


μέτρηση:
το παιδί σε αυτή την ηλικία χρησιμοποεί δικές του μονάδες μέτρησης. μας ενδιαφέρει η μονάδα μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί, να είναι κατάλληλη για το μέγεθος, και να είναι σταθερή για μετρήσεις που γίνονται όταν θέλουν να συγκρίνουν.
η καταγραφή των μετρήσεων, και η χρήση των αποτελεσμάτων της μέτρησης, βοηθούν το παιδί να καταλήξει σε συμπεράσματα, και να κάνει προβλέψεις, γενικεύσεις και υποθέσεις.

επίπεδα δεξιότητας μέτρησης:

- συγκρίνει δύο αντικείμενα ως προς το ίδιο μέγεθος. (το μολύβι μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου).
- κάνει απλές μετρήσεις με όχι συμβατικές μονάδες μέτρησης, οι οποίες θα του δοθούν για να επιλέξει.
- χρησιμοποιεί σταθερή αφετηρία και μετρά μόνο μία φορά τα μέρη του αντικειμένου.
-  χρησιμοποιεί δύο μετρήσεις του ίδιου μεγέθους, (με την ίδια μονάδα), για να υποστηρίξει τις συγκρίσεις του. (παραδείγματος χάρη για να δούμε αν χωράει ένα παπούτσι σε ένα κουτί, μπορούμε να συγκρίνουμε το μήκος του παπουτσιού σε οδοντογλυφίδες, και το μήκος του κουτιού επίσης σε οδοντογλυφίδες).
- επιλέγει κατάλληλες μονάδες μέτρησης. χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερες μονάδες για να μετρήσει το ίδιο μέγεθος. χρησιμοποιεί το κατάλληλο όργανο για κάθε μέτρηση.
- το παιδί εκτιμά, κατά προσσέγγιση, την τιμή ενός μεγέθους, και μετά κάνει μετρήσεις, για να ελέγξει αν ήταν ακριβής στις εκτιμήσεις του.

καλλιέργεια δεξιοτήτων μέτρησης.

στο πρόγραμμα μας, θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά:
- να συγκρίνει δύο αντικείμενα
- να συγκρίνει δύο αντικείμενα ως προς ένα μέγεθος
- να καθορίζει το μέγεθος που θα μετρήσει
- να χρησιμοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο ( συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός).

σταδιακά θα ασκήσουμε στα παιδιά δεξιότητες όπως:
- να χρησιμοποιεί μονάδες μέτρησης που εμείς θα του δίνουμε.
- να επινοεί τις δικές του μονάδες μέτρησης
- να ορίζει αφετηρία και τέρμα όπου χρειάζεται.
- να επιλέγει την κατάλληλη μονάδα μέτρησης, την ίδια μονάδα για κάθε μέτρηση, και να την διατηρεί σταθερή καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
- να μετρά μία μόνο φορά τα μέρη ενός αντικειμένου.
-να καταγράφει τις μετρήσεις του, με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει.
- να χρησιμοποιεί απλά όργανα μέτρησης, όπως: (ζυγαριά, θερμόμετρο και λοιπά).
- να υπολογίζει, κατα προσσέγγιση, ένα μέγεθος, χωρίς να το μετρήσει, και να επαληθεύει τον υπολογισμό του , κάνοντας την μέτρηση επικοινωνία:
στο πρόγραμμα μας, για να καλλιεργήσουμε την επικοινωνία, θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά:
- να περιγράφουν αυτά που παρατηρούν
- να υποβάλλουν ερωτήσεις
- να ακούν εξηγήσεις
- να συζητούν τις εμπειρίες τους με τους άλλους,
- να καταγράφουν τις παρατηρήσεις, τις δικές τους και τις παρατηρήσεις των άλλων παιδιών.
- να παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις τους στα άλλα παιδιά
- να περιγράφουν τα μηνύματα και τις γραφικές παραστάσεις άλλων παιδιών.
- να κάνουν ανακοινώσεις σε ομάδες παιδιών
- να επιλέγουν σύμβολα, ή να δημιουργούν σύμβολα για την καταγραφή και για την παρουσίαση των παρατηρήσεων τους

στο πρόγραμμα μας, ως μέσα επικοινωνίας, θα χρησιμοποιήσουμε το γραπτό και προφορικό λόγο, το σχέδιο, το σχεδιάγραμμα, τη μακέτα, τις κατασκευές, τη ζωγραφική. τη συλλογή αντικειμένων, την ηχογράφηση, το ανθρώπινο σώμα ( πρόσωπο, κίνηση, ολόκληρο το σώμα).  και οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας μπορεί να επινοήσει το παιδί.

επίπεδα δεξιότητας στην επικοινωνία:
- το παιδί εκφράζεται ελεύθερα για τις εμπειρίες του, καθώς τις βιώνει.
- καταγράφει ελεύθερα τις παρατηρήσεις του με οποιονδήποτε μέσο.
-  αναφέρει απλές ιδιότητες αντικειμένων, παραδείγματος χάρη σχήμα, μέγεθος και λοιπά.
- περιγράφει συγκεκριμμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου, με τη χρήση καθορισμένου μέσου επικοινωνίας.
- υποβάλει απλά ερωτήματα σε κάποιο παιδί.
- καταγράφει τις παρατηρήσεις του και τις παρουσιάζει.
- σχολιάζει τα ευρήματα και τις παρατηρήσεις των άλλων παιδιών
- διηγείται τις εμπειρίες του
- περιγράφει τα; σχέδια ή τα μοντέλα άλλων παιδιών
- παρουσιάζει σε χρονική σειρά, τα διαδοχικά στάδια μιας δραστηριότητας.
- περιγράφει μια δραστηριότητα
- προβληματίζεται για τον τρόπο που θα παρουσιάσει τα ευρήματα του.
- επιλέγει κατάλληλο συμβολισμό για την παρουσίαση των δεδομένων του.
- επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για την καταγραφή δεδομένων.

στο πρόγραμμα μας, για να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες   επικοινωνίας, θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά να:
- να εκφράζονται ελεύθερα
- να χρησιμοποιεί αναπαραστάσεις με πραγματικά αντικείμενα
- να κάνει καταγραφές με εικόνες και σύμβολα
- να χρησιμοποιεί, το σκίτσο, το σχέδιο, σχεδιάγραμμα, μοντέλα, συλλογές, καταγραφές, φωτογραφία, απεικόνηση, αφίσσα, οπτικοακουστικά μέσα όπως φωτογραφική μηχανή, βιντεοταινία, εκαιδευτικά βίντεο.
- να χρησιμοποιεί το σώμα του (κίνηση, χορός, θεατρικό παιχνίδι). 


 εισήγηση ερωτημάτων
οι ερωτήσεις των παιδιών, μπορούν να οδηγήσουν σε συζητήσεις τρόπων για:
- να λύσουν απορίες
- να διασαφηνήσουν έννοιες και νοητικά μοντέλα
- να ελέγξουν και να απορρίψουν
- συνεργατική εξερεύνηση
- αναζήτηση συσχετίσεων.
- διατύπωση προβλέψεων και υποθέσεων.

μέσα από το πρόγραμμα μας  θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά, να εκφράζουν την άποψη τους, θα δίνουμε χρόνο στα παιδιά να σκεφτούν και να απαντήσουν, θα ενθαρρύνουμε τις απαντήσεις που είναι διαφορετικές.
όλες οι ιδέες των παιδιών είναι σεβαστές. θα υποβάλλουμε κατάλληλες ερωτήσεις στα παιδιά (ανοιχτού και κλειστού τύπου, ανάλογα με τη περίσταση). θα δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά να υποδύονται ρόλους, ώστε να διευκολύνεται η υποβολή ερωτημάτων προς τα άλλα παιδιά.
θα ενθαρρύνουμε το παιδί να αναζητήσει απαντήσεις σε δικά του ερωτήματα, μέσα από πειράματα και διερευνήσεις, μέσα από παρατηρήσεις και συζητήσεις με άλλα παιδιά. θα ενθαρρύνουμε το παιδί να εκφράζει με σαφήνεια τα ερωτήματα του, και να σχεδιάζει τρόπους και στρατηγικές για να απαντά στα ερωτήματα του. θα ενθαρρύνουμε το παιδί να δίνει απαντήσεις και στα ερωτήματα των άλλων παιδιών.
διατύπωση λειτουργικού ορισμού:
 η διατύπωση λειτουργικών ορισμών, είναι μία γλωσσική  δεξιότητα, που παίζει σημαντικό ρόλο, στην οικοδόμηση της γνώσης στις φυσικές επιστήμες. κάθε λειτουργικός ορισμός, αποσκοπεί, στην απόδοση του νοήματος, που προσδίδουμε σε μία έννοια, τη δεδομένη χρονική στιγμή, με βάση τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις μας. συνεπώς, η κατανόηση μιας έννοιας, εξασφαλίζεται μόνο, όταν ο λειτουργικός ορισμός, διαμορφώνεται βιωματικά. ένας λειτουργικός ορισμός, μπορεί να διατυπωθεί, ως ένας κατάλογος από οδηγίες, οι οποίες, αν ακολουθηθούν, από οποιονδήποτε άνθρωπο, τον βοηθούν πάντα, να αναγνωρίζει, τη συγκεκριμμένη έννοια. οι οδηγίες θα πρέπει να εκφράζονται με σαφήνεια, και απλή γλώσσα, έτσι ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο παρερμηνείας.  για παράδειγμα, ένας λειτουργικός ορισμός, για τον άνεμο, μπορεί να είναι:
-πάρτε ένα μαντήλι και σταθείτε  σε εξωτερικό χώρο.
- ανοίξτε το μαντήλι, και κρατήστε το έτσι ώστε να έχετε το χέρι σας σηκωμένο, και αυτό να κρέμεται, από τη μια γωνιά, ελεύθερα.
-αν το μαντήλι κινείται συνεχώς, και κατευθύνεται προς μία κατεύθυνση, χωρίς εσείς να κινείτε το χέρι σας, τότε λέμε ότι υπάρχει άνεμος.

επίπεδα δεξιότητας διατύπωσης λειτουργικού ορισμού:
1. - το παιδί εκτελεί τις οδηγίες ενός λειτουργικού ορισμού που εμείς δίνουμε, γνωστό στο παιδί από την καθημερινή του εμπειρία.
- αναγνωρίζει παρεκλλίσεις στις εκτελέσεις οδηγιών από άλλους.
- περιγράφει συγκεκριμμένες εμπειρίες και γεγονότα, ακολουθώντας τη χρονική σειρά των γεγονότων.
- περιγράφει τη χρήση και το σκοπό ενός αντικειμένου.
2. - εκτελεί δύο εναλλακτικούς λειτουργικούς ορισμούς, και τους αξιολογεί συγκριτικά.
παράδειγμα: 1ος λειτουργικός ορισμός: φέρνω κάτι στα μάτια μου, και εάν βλέπω από την άλλη, τότε αυτό είναι διαφανές.
2ος λειτουργικός ορισμός: αν το αντικείμενο που θα φέρεις στα μάτια σου, αποτελείτα από γυαλί, τότε είναι διαφανές. (λανθασμένος).
3, - με λεπτομερή καθοδήγηση, (ερεθίσματα, προκλήσεις), το παιδί διατυπώνει οδηγίες, που συνθέτουν ένα λειτουργικό ορισμό, για τις εμπειρίες που βιώνει, και για αντικείμενα του καθημερινού περιβάλλοντος.

με το πρόγραμμα μας, θα προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε δεξιότητες διατύπωσης λειτουργικών ορισμών με τους εξής τρόπους:
- να θέσουμε ερωτήματα στα παιδιά σε σχέση με τις διάφορες ιδιότητες ενός αντικειμένου, ή φαινομένου, όπως: τι είναι αυτό? από τι αυτό αποτελείται? ποιά είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτού? σε τι αυτό χρησιμεύει? πως θα αναγνωρίσω αυτό, εάν το δω αυτό? με ποιό τρόπο θα είμαι βέβαιος οτι είναι αυτό? τι δεν είναι αυτό?
οι λειτουργικοί ορισμοί των παιδιών, τροποποιούνται συνεχώς, ανάλογα με τις εμπειρίες τους. στο πρόγραμμα μας, θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά:
- να περιγράφουν ένα αντικείμενο, ή ένα φαινόμενο, ως προς τα χαρακτηριστικά του, τις ιδιότητες του, τη χρησιμότητα, τις λειτουργίες του, με βάση τις εμπειρίες τους, και τις παρατηρήσεις τους.
- να εκτελούν τις οδηγίες ενός λειτουργικού ορισμού.
- να αποδέχεται ότι για ένα αντικείμενο ή φαινόμενο, μπορούν να δοθούν ή να εκτελεστούν περισσότεροι από ένας λειτουργικοί ορισμοί.
- να εκτελεί οδηγίες για δύο δοσμένους λειτουργικούς ορισμούς, που αφορούν στην ίδια έννοια, να τους συγκρίνει και να τους αξιολογεί.
- να ετοιμάζει κατάλογο οδηγιών, που θα βοηθήσουν στην αναγνώριση  της έννοιας, και στη συνέχεια, να τις εκτελεί, είτε μόνος του, είτε μαζί και με κάποιο άλλο παιδί.
- να τροποποιεί κάποιον λειτουργικό ορισμό, όταν προσθέτονται νέα δεδομένα.


ερμηνεία παρατήρησης

η ερμηνεία παρατήρησης, είναι μία διαδικασία σκέψης, μέσα από την οποία το παιδί, προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις, να δικαιολογήσει, ή να βρει αιτίες και μηχανισμούς, για γεγονότα και φαινόμενα που παρατηρεί, με τη χρήση λογικού συλλογισμού. μέσω αυτής της διαδικασίας, το παιδί προσπαθεί να συνδυάσει, διάφορα προηγούμενα βιώματα του, με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσα από παρατηρήσεις.

επίπεδα δεξιότητας ερμηνείας παρατήρησης:

- 1. το παιδί αναφέρει ελεύθερα πιθανές αιτίες, και δίνει απλές εξηγήσεις, για συγκεκριμμένες παρατηρήσεις.
αρχίζει να κάνει παρατηρήσεις, χρησιμοποιώντας πολλές από τις αισθήσεις του, και προσπαθεί να βρει μια αιτία για το αντικείμενο που παρατηρεί.

- 2. -  αρχίζει να οργανώνει και να κατηγοριοποιεί τις παρατηρήσεις του, και προσπαθεί να βρει μία αιτία που να τις εξηγεί. παράδειγμα: όσες φορές παρατηρήσαμε τον ήλιο, το πρωί βρισκόταν περίπου πάνω από τον λαχανόκηπο. το απόγευμα τον βλέπουμε πάνω από το πεύκο. φαίνεται, ότι ο ήλιος κινείται κατά τη  διάρκεια της ημέρας με τον ίδιο τρόπο.   
- ανακαλεί προηγούμενες εμπειρίες, και τις συνδυάζει με τις παρατηρήσεις του, για να διατυπώσει αιτίες και εξηγήσεις.

3. - χρησιμοποιεί τις παρατηρήσεις και τα βιώματα του, για να επιχειρηματολογήσει, ως προς τις αιτίες και τις εξηγήσεις του, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: πως? πότε? γιατί?  περιγράφει λεκτικά, εικαστικά ή με όποιο άλλο τρόπο, το συλλογισμό που χρησιμοποίησε για να καταλήξει σε αυτές.

στο πρόγραμμα μας, για να καλλιεργήσουμε την δεξιότητα ερμηνεία παρατήρησης, θα προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε το παιδί, να βρίσκει πιθανές αιτίες, για μια παρατήρηση που έκανε. θα ζητούμε επίσης από το παιδί, να χρησιμοποιεί τις παρατηρήσεις του, για να κάνει προβλέψεις και υποθέσεις. σε αρχικό στάδιο υποβάλουμε ερωτήσεις στα παιδιά που απιδέχονται απαντήσεις με ποικιλία ερμηνειών, για συγκεκριμμένη παρατήρηση. παροτρύνουμε το παιδί, να συγκρίνει διάφορες απαντήσεις, δικές του ή των άλλων παιδιών, και να διατυπώνει εξηγήσεις, για όλα αυτά που παρατηρήθηκαν, ή να αναγνωρίζει την αιτία μιας αλλαγής. σταδιακά, θα επαναφέρει   με διάφορους τρόπους, προηγούμενες παρατηρήσεις και εμπειρίες, και βοηθά το παιδί να τις συσχετίσει με κάποιες από τις εξηγήσεις του. έτσι, το καθοδηγεί να διαχωρίσει τις πιο έγκυρες ερμηνείες που περιγράφουν και εξηγούν όλες τις παρατηρήσεις του. θα δώσουμε την ευκαιρία στο παιδί, να παρατηρήσει το ιδιο αντικείμενο ή φαινόμενο, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, και να συγκρίνει τις παρατηρήσεις του, με σκοπό να τροποποιήσει προηγούμενες ερμηνείες του. 

 

πρόβλεψη
η πρόβλεψη δηλώνει, αυτό που πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, αν τηρηθούν κάποιες προυποθέσεις. το παιδι, προβλέποντας, περιγράφει αυτό που περιμένει να συμβεί, στηριζόμενο σε εμπειρίες που έχει αποκτήσει, και θεωρίες που έχει αναπτύξει. μία πρόβλεψη μπορεί να είναι σωστή ή λανθασμένη.

επίπεδα δεξιότητας πρόβλεψης:

1.  το παιδί προβλέπει με βάση τη διαίσθηση του.
2. το παιδί, εισηγείται ένα μελλοντικό συμβάν, βασιζόμενο στις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις του.
3. το παιδί, διατυπώνει προβλέψεις, με βάση τις εμπειρίες του, και εξηγεί τη σκέψη του. το παιδί εισηγείται τρόπους διερεύνησης των προβλημάτων.
4. το παιδί, διατυπώνει και επαληθεύει, ή όχι, προβλέψεις για άλλα φαινόμενα, με βάση την υπόθεση του, σε σχέση με συγκεκριμμένο φαινόμενο.

στο πρόγραμμα μας, για να καλλιεργήσουμε την δεξιότητα πρόβλεψης, θα παροτρύνουμε το παιδί, να περιγράφει τι νομίζει ότι θα συμβεί στο εγγύς μέλλον, με βάση τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις του.
είναι σημαντικό, το παιδί, να καταγράφει την πρόβλεψη του, για να μπορεί αργότερα να την συγκρίνει με τα αποτελέσματα των πειραμάτων του. η πρόβλεψη του παιδιού, μπορεί να είναι σωστή ή λανθασμένη. αυτό είναι αποδεκτό. μέσα από την διαδικασία διερεύνησης της πρόβλεψης, θα βοηθήσουμε το παιδί, να εκτελέσει πειράματα, για να εξετάσει, κατά πόσο επαληθεύεται ή όχι, η πρόβλεψη. 


διατύπωση υπόθεσης
υπόθεση είναι η διατύπωση μιας πιθανής εξήγησης, ή θεωρίας, για ένα γεγονός ή φαινόμενο, με τρόπο που αυτή, μπορει να διερευνηθεί αργότερα.  για παράδειγμα, όλα τα μεγάλα αντικείμενα, όταν μπουν στο νερό, βυθίζονται. αυτά τα αντικείμενα επιπλέουν στο νερό, γιατί είναι ξύλινα. οι υποθέσεις είναι προσωρινές δοκιμαστικές θεωρίες, οι οποίες φιλοδοξούν να εξελιχτούν σε κανόνες, που καθορίζουν την συμπεριφορά μιας σειράς φαινομένων και συστημάτων στο φυσικό κόσμο. έτσι, η διερεύνηση μιας υπόθεσης, αρχικά, περιορίζεται στο βαθμό ανταπόκρισης της στο συγκεκριμμένο φαινόμενο, αλλά αργότερα επεκτείνεται, για να εξετάσει την εγκυρότητα της σε σχέση και με άλλα φυσικά φαινόμενα. το παιδί χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις και τις ερμηνείες του, διατυπώνει, πολλές φορές, υποθέσεις για φαινόμενα, απαντώντας συνήθως στην ερώτηση: <<γιατί νομίζεται ότι συμβαίνει αυτό? >> 

επίπεδα δεξιότητας διατύπωσης υπόθεσης:
1. το παιδί κάνει υποθέσεις διαισθητικά. προσπαθεί να βρει μια απλή αιτία ενός αποτελέσματος, ή ενός φαινομένου, βασισμένο στις προηγούμενες εμπειρίες του.
2. το παιδί, εκτελεί οδηγίες, με σκοπό να εξετάσει συνειδητά, την εγκυρότητα της υπόθεσης του. αντιλαμβάνεται την ανάγκη για διατύπωση νέων υποθέσεων, όταν αυτή προκύψει.
3. το παιδί, διατυπώνει υποθέσεις που στηρίζονται στην άμεση μελέτη ενός φαινομένου, και τις αιτιολογεί. με τη βοήθεια μας, το παιδί ερευνά και τροποποιεί τις υποθέσεις του.
4. διατυπώνει υποθέσεις με σαφήνεια, και εισηγείται συγκεκριμμένους τρόπους διερεύνησης των υποθέσεων του.

στο πρόγραμμα μας, για να καλλιεργήσουμε την δεξιότητα διατύπωσης υπόθεσης, θα:
- ενθαρρύνουμε το παιδί, να δίνει πολλαπλές εξηγήσεις για κάτι που παρατήρησε.
- να εισηγείται τρόπους και να διερευνά κάποιες από τις εξηγήσεις του.
- να αναγνωρίζει εμπλεκόμενες μεταβλητές, και να διατυπώνει ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. για παράδειγμα: όσο πιο γρήγορος είναι ο άνεμος, τόσο πιο πολύ θα κουνιούνται τα φύλλα.
παράδειγμα υπόθεσης: ο μαγνήτης έλκει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα. κατά την διερεύνηση της υπόθεσης, και την οργάνωση των δεδομένων, φάνηκε ότι ο μαγνήτης δεν ελκύει κάποια αντικείμενα, όπως το χρυσό δακτυλίδι, το ασημένιο βραχιόλι. με βάση αυτά τα δεδομένα, η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί. χρησιμοποιώντας τα νέα δεδομένα, το παιδί, μπορεί να τροποποιήσει την αρχική του υπόθεση. ( ο μαγνήτης έλκει μερικά από τα μεταλλικά αντικείμενα. ή ο μαγνήτης έλκει όλα τα σιδερένια αντικείμενα. 


ερμηνεία δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
το παιδί μελετά και αναδιοργανώνει πληροφορίες και δεδομένα. συνδυάζοντας αυτά με προηγούμενες εμπειρίες, καταλήγει σε συμπεράσματα.

επίπεδα δεξιότητας ερμηνείας δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

1. το παιδί στηρίζει μια δήλωση του, σε προηγούμενες εμπειρίες, και παρατηρήσεις γεγονότων που συβαίνουν κατά εξακολούθηση.
- κατά την διάρκεια των παρατηρήσεων του, αρχάζει να εντοπίζει συμπεριφορές, οι οποίες συμβαίνουν κατά επανάληψη.
- ερμηνεύει απλές καταγραφές, στις οποίες έλαβε μέρος, ή του παρουσίασαν.
2. το παιδί αναγνωρίζει ότι γίνεται πιο πειστικό, όταν εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο  σκέφτηκε, για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα.
με τη βοήθεια μας, οργανώνει δεδομένα, τα καταγράφει, και βρίσκει σχέσεις μεταξύ τους.
-το παιδί, ερμηνεύει δεδομένα, και εξάγει απλά συμπεράσματα, εξηγώντας το σκεπτικό του.
- χρησιμοποιεί τα δεδομένα, για να επιβαιβεώσει ή για να απορρίψει δοσμένες υποθέσεις.

3. απορρίπτει δικές του υποθέσεις, που δε συνάδουν με τα δεδομένα, και συμφωνεί με άλλες υποθέσεις, που φαίνεται να βρίσκουν στήριξη.
- αναγνωρίζει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει για να βρει απαντήσεις στα ερωτήματα που διερευνά.

καλλιέργεια δεξιότητας ερμηνείας δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων:
στο πρόγραμμα μας, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το παιδί, αφού κάνει τις παρατηρήσεις του, να ταξινομεί τα δεδομένα του, και να μιλά για τις ενέργειες του.
- να απαντά σε ερωτήσεις ( πότε, πόσο, τι,  γιατί, πως) σχετικά με τις καταγραφές.
- να συγκρίνει δικές του παλαιότερες καταγραφές, για το ίδιο θέμα, με νεότερες, και να καταλήγει σε συμπεράσματα.
- το παιδί, να αποφασίζει μόνο του ή με ομάδα παιδιών, τον τρόπο που θα οργανώσει τα δεδομένα του, και να δικαιολογεί αυτή την απόφαση του. 
- με βάση τις καταγραφές που έχει στη διάθεση του, να κάνει προβλέψεις και υποθέσεις. παράδειγμα, όταν φυτέψω το σπόρο, θα βγάλει πρώτα ρίζες και μετά βλαστό. 


αναγνώριση παραγόντων και έλεγχος μεταβλητών

μεταβλητή είναι οποιοσδήποτε παράγοντας που μπορεί να  αλλάξει στην πορεία μιας διερεύνησης. (παραδείγματος χάρη, χρώμα, ύψος νερού).
ο εντοπισμός και ο καθορισμός των παραγόντων, που επηρεάζουν ένα φαινόμενο, ονομάζεται αναγνώριση μεταβλητών. ο συλλογισμός, για τον σχεδιασμό ένος έγκυρου πειράματος, ονομάζεται, έλεγχος μεταβλητών.  συχνά, σε ένα πείραμα, διατηρούμε κάποιες μεταβλητές σταθερές, και αλλάζουμε μια άλλη μεταβλητή, με σκοπό να εξετάσουμε, κατά πόσο επηρεάζεται μία τρίτη μεταβλητή. ( για παράδειγμα, αν ενδιαφέρομαι να εξετάσω, κατά πόσο η θερμοκρασία, επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών, πρέπει να μεταβάλλω τη θερμοκρασία, (αναξάρτητη μεταβλητή), να μετρήσω την ανάπτυξη των φυτών, (εξαρτημένη μεταβλητή), και να διατηρήσω σταθερές, όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές, που μπορούν να επηρεάζουν την ανάπτυξη. (οι οποίες είναι οι ελεγχόμενες μεταβλητές. μόνο τότε το πείραμα θα είναι έγκυρο (δίκαιο).
σε ένα πείραμα, μια μεταβλητή, μπορεί να είναι ανεξάρτητη, εξαρτημένη, ή ελεγχόμενη. ανεξάρτητη είναι η μεταβλητή, την οποία ο ερευνητής, αλλάζει σκόπιμα.  εξαρτημένη μεταβλητή, είναι η μεταβλητή που αλλάζει, ως επακόλουθο της αλλαγής της ανεξάρτητης μεταβλητής. ελεγχόμενη είναι η μεταβλητή, την οποία ο ερευνητής, σκόπιμα διατηρεί σταθερή, ( δηλαδή βεβαιώνεται ότι η τιμή της δεν αλλάζει).
για να εξετάσουμε, κατά πόσο η ανεξάρτητη μεταβλητή, επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα έγκυρο, (δίκαιο), πείραμα. δηλαδή πρέπει να διατηυρήσουμε σταθερές, ( να ελέγχουμε ), τις υπόλοιπες μεταβλητές, που ενδεχομένως, επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή.

επίπεδα δεξιότητας αναγνώρισης παραγόντων και έλεγχος μεταβλητών.
1. το παιδί, αναγνωρίζει τους παράγοντες, που πιθανόν, να επηρεάζουν ένα συγκεκριμμένο φαινόμενο.
- αναγνωρίζει και περιγράφει, απλές μεταβλητές, που αλλάζουν με το χρόνο.
- διαισθάνεται, ότι πρέπει να διατηρήσει τις ίδιες συνθήκες σε μετρήσεις, για να είναι μία διερεύνηση έγκυρη ( δίκαιη ).
- εφαρμόζει κανόνες μέτρησης ( αφετηρία, τερματισμός, ίσης χωριτικότητας δοχεία ).
-2. αναγνωρίζει και περιγράφει τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα φαινόμενο, (παραδείγματος χάρη το λιώσιμο του πάγου ).
-  με βάση τις εμπειρίες του, αρχίζει να εισηγείται παράγοντες, οι οποίοι χρειάζεται να παραμείνουν σταθεροί, για να είναι έγκυρο, ( δίκαιο ), ένα πείραμα.
3.  σχεδιάζει προφορικά ή διαγραμματικά, ένα πείραμα, που έχει σχέση με το άμεσο περιβάλλον του, και περιγράφει, ποιά μεταβλητή θα μεταβάλει, ποιά θα μετρήσει,  και ποιές θα δατηρήσει σταθερές.
- συγκρίνοντας τις διαδικασίες που ακολούθησε, διακρίνει ένα έγκυρο, από ένα άκυρο πείραμα.
- αναγνωρίζει και περιγράφει τους λόγους, για τους οποίους ένα πείραμα, δεν είναι έγκυρο ( δίκαιο ).

καλλιέργεια δεξιότητας αναγνώρισης παραγόντων και έλεγχος μεταβλητών.
στο πρόγραμμα μας, θα προσπαθήσουμε, αρχικά, να βοηθήσουμε το παιδί, να αναγνωρίζει παράγοντες, και να κάνει έγκυρες, ( δίκαιες ) συγκρίσεις.  αργότερα, θα βοηθήσουμε το παιδί, να σχεδιάζει, έγκυρα, ( δίκαια ) πειράματα.
συνεπως, θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά:
1. να ονομάζουν τα υλικά, και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, για τη διεξαγωγή μιας δραστηριότητας.  ( για παράδειγμα, για να φτιάξουμε ζυμάρι, θα χρειαστούμε αλεύρι και νερό).
2. σε περιπτώσεις λύσης προβλήματος, θα ρωτάμε το παιδί, με σκοπό να το βοηθήσουμε να αναγνωρίσει, παράγοντες που πιθανόν, να επηρεάζουν την κατάσταση. ( για παράδειγμα, πως θα στεγνώσει πιο γρήγορα η μπλούζα της Μαρίας? ).
- θα προσπαθήσουμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά, να συνειδητοποιήσουν, την ιδέα του έγκυρου, ( δίκαιου ), πειράματος.

- ερωτήσεις όπως
- τι θέλεις να μάθεις?
- τι προσπαθείς να βρεις?
- ποιό πράγμα θα αλλάξει?
- ποιοί παράγοντες δε θα αλλάξουν?
-  τι θα χρειαστείς για να κάνεις το πείραμα σου? βοηθούν το παιδί, να αναγνωρίζει και να ονομάζει μεγέθη, να εντοπίζει παράγοντες που θα αλλάξουν,  και παράγοντες που θα παραμείνουν σταθεροί, ώστε το πείραμα του να είναι έγκυρο ( δίκαιο). 


μοντελοποίηση
η μοντελοποίηση, είναι η διαδικασία, που αφορά, στην οικοδόμηση νοητικών μοντέλων, σε σχέση με φυσικά φαινόμενα και καταστάσεις.
είναι η βασική δεξιότητα σκέψης, που υποστηρίζει, την όλη διαδικασία μάθησης, στις Φυσικές επιστήμες.  περιλαμβάνει, την κατασκευή, επικοινωνία, ερμηνεία και σύγκριση μοντέλων, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύνθετου νοητικού μοντέλου, που περιγράφει με σαφήνεια, πληρότητα και ακρίβεια, το σχετικό φυσικό φαινόμενο.  τα  νοητικά μοντέλα συνήθως, εκφράζονται με διάφορα μέσα, ( ζωγραφική, μακέτα, κατασκευή ).

επίπεδα δεξιότητας μοντελοποίησης:

1. το παιδί, κατασκευάζει φυσικά μοντέλα, με τα οποία μπορεί να περιγράψει και να εξηγήσει, τη σχέση του καθενός, με το αντίστοιχο φυσικό φαινόμενο.
2. συγκρίνει δύο ή περισσότερα μοντέλα του ίδιου συστήματος, και αιτιολογεί ποιό είναι το καλύτερο.
3. συνδυάζει χαρακτηριστικά διάφορων φυσικών μοντέλων, για να περιγράψει λεκτικά, ένα θεωριτικό μοντέλο λειτουργίας, του φυσικού φαινομένου.

καλλιέργεια δεξιότητας μοντελοποίησης.
θα προσπαθήσουμε,αρχικά,  να ενθαρρύνουμε τα παιδιά, να συγκρίνουν διάφορα παιχνίδια, με τα αντίστοιχα πραγματικά αντικείμενα. τα παιδιά, μπορούν να αναγνωρίσουν διαφορές, σε σχέση με το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά, και τη λειτουργία των παιχνιδιών. σε επόμενο στάδιο, συζητάμε με το παιδί, τρόπους με τους οποίους  μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο ( μακέτα, με ζωγραφική κ.λ.π. ). πριν από την εργασία, ενθαρρύνουμε το παιδί, να σχεδιάσει την πορεία και την οργάνωση της δουλειάς του.  κατά τη διάρκεια της εργασίας, το παιδί, καταλαβαίνει, ότι τα περισσότερα πράγματα, αποτελούνται από κομμάτια, κι όταν μερικά κομμάτια λείπουν, τότε το αντικείμενο, δεν θα λειτουργεί. επίσης, αντιλαμβάνεται, ότι η κατάλληλη συναρμολόγηση κομματιών, επιτρέπει την επιτέση έργου, που δεν μπορεί να κάνει κάθε κομμάτι ξεχωριστά. όταν συμπληρωθεί η διαδικασία έκφρασης του νοητικού μοντέλου, ενθαρρύνουμε το παιδί, να αναστοχαστεί για το σχεδιασμό της εργασίας του, την πορεία που ακολούθησε, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του τελικού  αποτελέσματος, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. διερεύνηση
η διερεύνηση, είναι μία σύνθετη δεξιότητα, που περιλαμβάνει πολλές άλλες δεξιότητες σκέψης, και επιστημονικής μεθόδου, όπως είναι; η υπόθεση, η πρόβλεψη, ο έλεγχος μεταβλητών, η ερμηνεία παρατήρησης, η ερμηνεία δεδομένων, η μέτρηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, και άλλα. η πλήρης ανάπτυξη της δυνατότητας διερεύνησης, μπορεί να μην είναι εφικτή για πολλά παιδιά στην ηλικία του νηπιαγωγείου. 
- σε πρώτο στάδιο, βοηθούμε το παιδί, να εκτελέσει πειράματα, και να εξάγει συμπεράσματα, σε σχέση με συγκεκριμμένα, δοσμένα, ερωτήματα.
 - σε μεταγενέστερο στάδιο, το παιδί, επιλέγει και διατυπώνει προβλήματα, που μπορεί να διερευνήσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, και μέσα στο οικείο του περιβάλλον. μια ολοκληρωμένη διερεύνηση, αρχίζει με την αναγνώριση των μεταβλητών, που ενδεχομένως, επηρεάζουν  το σχετικό φαινόμενο, και τη εξειδίκευση του αρχικού προβλήματος, σε έναν αριθμό συγκεκριμμένων ερωτημάτων. το καθένα από αυτά τα εξειδικευμένα ερωτήματα, συνήθως αφορά, στη σχέση δύο μεταβλητών, και πάντα, είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο, που να μπορεί να απαντηθεί με ένα πείραμα. η διερεύνηση, ολοκληρώνεται, όταν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα διάφορα πειράματα, συνδυάζονται, για να διατυπωθεί το γενικό συμπέρασμα, που αφορά στο αρχικό πρόβλημα. όταν το παιδί, έχει αναπτύξει πλήρως, τη δεξιότητα της  διερεύνησης, τότε μπορεί να εντοπίζει ένα ανοιχτό ερώτημα\ πρόβλημα, και να σχεδιάζει μια πορεία έρευνας, ώστε να βρει, τουλάχιστον, μία λύση.

η υλοποίηση διερευνήσεων στην τάξη, μπορεί να είναι, κλειστή ή ανοιχτή, μερική ή ολική.
- κλειστή, είναι η διερεύνηση κατά την οποία  τα παιδιά ακολουθούν μόνο μία πορεία και καταλήγουν σε ένα μόνο αποτέλεσμα.
- ανοιχτή, είναι η διερεύνηση, όπου υπάρχουν διάφορες πορείες, ή διάφορες απαντήσεις, ή και τα δύο.
- μερική διερεύνηση, είναι η διερεύνηση, κατά την οποία κάποια στάδια, δίνονται στα παιδιά, ενώ κάποια άλλα στάδια, τα επινοούν τα παιδιά.
- ολική διερεύνηση, είναι η διερεύνηση, όπου τα παιδιά, σχεδιάζουν και εκτελούν, όλα τα στάδια της διερεύνησης.

επίπεδα δεξιότητας διερεύνησης
1. αναδιατυπώνει δοσμένα προβλήματα, και ερωτήματα, με δικά του λόγια.
- χρησιμοποιεί τη μέθοδο της δοκιμής και του σφάλματος, για να λύσει ένα πρόβλημα.
2. σε απλά ερωτήματα, αναγνωρίζει παράγοντες, που πιθανόν να επηρεάζουν το σχετικό φαινόμενο.
- εισηγείται πιθανές προσσεγγίσεις, και υλικά, που θα χρειστούν, για να λύσει το πρόβλημα.
- εκτελεί πειράματα, και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, δίνει απαντήσεις στο αρχικό πρόβλημα.
3. διακρίνει πιθανές λύσεις στο πρόβλημα, και σχεδιάζει μερικά στάδια της πορείας, για τη λύση που φαίνεται η πιο λογική.
- αρχίζει να λμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα, του σχεδιασμού, βήμα προς βήμα.
- εντοπίζει κι επεξηγεί διαφορές, μεταξύ των προλέψεων του, και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την διερεύνηση.
4. διατυπώνει πιο ανοιχτά ερωτήματα, και προβλήματα.
- σχεδιάζει μια πορεία λύσης, αλλά συχνά, την τροποποιεί.

καλλιέργεια δεξιότητας διερεύνησης.


στο πρόγραμμα μας, θα βοηθήσουμε ο παιδί να εντπίσει ένα πρόβλημα, ή ένα ερώτημα από το άμεσο περιβάλλον του, που να έχει νόημα και σημασία για το ίδιο. η διερεύνηση αρχίζει, με την συγκεκριμενοποίηση του προβλήματος, ώστε να είναι κατανοητό για το παιδί.
ακολουθεί ο σχεδιασμός της πορείας, και η οργάνωση των διαφόρων πειραμάτων,  που θα μας βοηθήσουν να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, ή να λύσουμε το πρόβλημα.  τα παιδιά προβληματίζονται για τα υλικά και τα μέσα που θα χρειαστούν.
το κάθε πείραμα σχεδιάζεται σταδιακά. πρέπει να καθορίζονται οι εμπλεκόμενες μεταβλητές, και με βάση αυτές, να αποφασίσουν:
- ποιοί παράγοντες θα αλλάξουν
- ποιοί παράγοντες δεν θα αλλάξουν
- ποιοί παράγοντες θα μετρηθούν ή θα εξεταστούν.
μετά από την καταγραφή των αποτελεσμάτων του κάθε πειράματος,  γίνεται μια προσπάθεια σύνθεσης, για να βοηθήσουμε το παιδί να διατυπώσει τεκμηριωμένες υποθέσεις, που να προσφέρουν απάντηση στο αρχικό ερώτημα. το παιδί συγκρίνει τα αποτελέσματα της διερεύνησης του, με αυτά που ανέμενε αρχικά. η διερεύνηση ολοκληρώνεται, με μια αυτοκριτική για τις πτυχές της πορείας που λειτούργησαν καλά, και αυτές που χρειάζονται βελτίωση. 
objectives of the program:- Developing thinking skills and scientific method.- Understanding concepts- Acquisition of experience- Cultivating attitudes

.1.scientific process skills:- The development of basic skills, support, at a later stage, build conceptual understanding, in many branches of science.- Skills, create a basic cluster of abilities necessary for the child's function both as integrated man in the social environment, and as a man who learns, in the modern knowledge society.some of the skills are simple as (observation, classification, measurement, communication, query), other skills are more difficult, such as: (identification of factors, interpretation of observation, forecasting, case, data interpretation, conclusions, formulating operational definition) and methodical cultivation, presupposes, familiarizing the child with both basic skills and with the procedures of the program. most complex skills (control variables, investigation, modeling) just beginning to be cultivated at this age, and their growth requires several other skills, at some level. but the program will try to seek, consistently and systematically develop all the skills at the level that it is possible for every child.

 the skill of observation
 we use the senses and observational instruments.
 
notice means see, hear, touch, savor, smell, collecting information through my senses.by observing the child:- Broadens the circle of experiences.- Collect information relating to substances or phenomena properties.- Identify similarities and differences between objects or phenomena of the immediate environment.- Identify patterns and acquires knowledge of the external world.- Notes features that are consistent. (Similarities, logical sequences). [example logical sequence: the lightning is followed by thunder). Cohesion example: any spherical object can roll}.the skill of observation is cultivated and developed various strategies focus of attention, such as:- Encouragement for the use of specific sense or senses.- Focussing attention on a feature or function on an object.- Presentation of various types of questions such as: what is it; (Identification and name), what it consists of; (Identification of parts), what it serves; What does it look like? Where is it?

 ταξινόμηση:


 the child:- Observe spontaneously and freely environmental elements interest him. strengthens its observations with simple instruments, such as: lenses, magnets and so on.- Uses more than one senses to observe objects, phenomena or events. It begins with simple and familiar and proceed to more complex and unfamiliar.- Identify simple similarities and differences.- Observe changes over time (long-term observations).- Choose appropriate instruments for observations. correlate observations to detect patterns, and make generalizations. (Example pattern: record the temperature of surrounding for ten days in the morning and the afternoon and evening and the child finds that the temperature follows a motivo.kathimerina early morning is lower, rising at noon and the afternoon begins to lower.our program to cultivate observation skills will use strategies such as:- Using all senses, in turn, for collecting information related to a particular object or phenomenon.- A combination of free observation and focus the child's attention to individual characteristics.- Identify similarities and differences.- Selection and use of appropriate sense or senses to collect information.- Than allowed changes occurring in characteristics of an object or to change properties of an object.- Instruments used, such as lens, weather vane, thermometer, magnet, and so on.- Transfer of observation to sketch or drawing.- Focus by limiting the space observe, as does the photographic machine with restrictive line.- Observing an object from various angles.- Observation of the object itself at a different time.- Audio-visual means (camera, video tutorials).- Long observation of the behavior of an object, or a phenomenon.

 classification:the child is capable of making classifications, since they identify similarities and differences. recognizing differences and similarities or other relations, can lead to the organization of data in various devices. The provisions at the beginning is simple and can later develop into complex layouts and structures.skill levels classification.- 1. selects and creates groups of objects based on an attribute.- Identify differences and organizing objects into groups based on visible characteristics (color, size ...). identify the foreign element in a group.- 2. identify differences and similarities, creating simple groups of objects, based on the particular criterion, and is able to describe and explain, the classification of. selects and separates items into groups, based on two or more criteria rendered.- 3 sets in series of three or more objects, explaining assignments. doing simple temporal sequences, based on facts of direct experience.- Puts into groups and a series of objects based on features that are not visible immediately, such as: construction material, how to use an object, how it works and so on. classifies events and data.4. creates hierarchical classifications, communicate and evaluate the organization, (for example a herd tree, classification of animals).our program to cultivate the sort skills will encourage the child:- To make collections of objects- Make comparisons and find similarities and differences in objects of the immediate environment.- Identify the foreign element in a group- Putting objects into groups- Puts objects in series- To make subdivisions of a team organizing smaller groups.- To integrate small groups of objects in larger groups.- To find alternative ways of organization and classification of a group of objects.- Finding different ways to present the organization or classification.Measurement:the child at this age subliminal own units. we are interested in the unit to be used, be appropriate to the size, and is constant for measurements made when you want to compare.the recording of measurements, and the use of measurement results, help the child to draw conclusions and make predictions, generalizations and assumptions.Measuring skill levels:- Compare two objects relative to the same size. (my pencil is greater than yours).- Make simple measurements rather than conventional units, which will be given to choose.- Uses a fixed starting point and counts only once parts of the object.- Uses two measurements of the same size (the same unit), to support comparisons. (for example to see if a shoe fits in a box, we can compare the length of the shoe to toothpicks, and length of the box also toothpicks).- Selects suitable measurement units. using two or more units to measure the same size. uses appropriate body for each measure.- The child feels during prossengisi, the value of a size, before making measurements, to assess whether it was accurate in its estimates.

cultivation measurement skills.our program will encourage children:- To compare two objects- To compare two objects relative to one size- Determine the size you will measure- Use appropriate vocabulary (comparative and superlative).
 
We will gradually put children skills such as:- To use measurement units that we will give him.- Invent its own units- Define start and stop as needed.- Select the appropriate measurement unit, the same unit for each measurement, and to maintain constant throughout the process.- To count only once parts of an object.-to record the measurements in any way chosen.- To use simple measuring instruments, such as: (scales, thermometer and so on).- Calculate, at prossengisi, one size, without the measure, and verify the calculation, making the measurement


 Contact:our program to foster communication, will encourage children:- To describe what they observe- To ask questions- Listen to explanations- To discuss their experiences with others,- To record their observations, and their own observations of other children.- Present their comments in other children- Describe the messages and graphs other children.- Make announcements to groups of children- Choose symbols, or create symbols for recording and presenting their observationsin our program, as a means of communication, we will use the written and spoken word, the design, the layout, the model, construction, painting. collecting objects, recording, the human body (face, movement, the whole body). and any means of communication can devise the child.levels of competence in communication:- The child is expressed freely about his experiences, and the experiences.- Record observations freely in any medium.- Indicates simple object properties, for example shape, size and so on.- Describes the particular properties and characteristics of an object, using the specified communication medium.- Submit simple queries to a child.- Record its observations and presents.- Comment on the findings and observations of other children- Recounts his experiences- Describes? designs or models of other children- Shows in chronological order, the successive stages of an activity.- Describes an activity- Concerned about how to present the findings.- Selects suitable notation for the presentation of data.- Selects suitable materials for data recording.

our program to cultivate communication skills will encourage children to:- To express themselves freely- Use representations with real objects- Make recordings with images and symbols- Draw, sketch, design, layout, models, collections, records, photography, imaging, poster, media such as camera, video, ekaideftika video.- Using the body (movement, dance, theatrical play).


 Query suggestionquestions of children, can lead to discussions of ways:- To solve questions- 'Clarifying concepts and mental models- To check and reject- Collaborative exploration- Search for correlations.- To formulate forecasts and assumptions.through our program will encourage children to express their views, will give the children time to think and respond, we will encourage the answers are different.All children's ideas are respected. will submit appropriate questions to children (open and closed type, depending on the occasion). We will give opportunities for children to pretend roles to facilitate interrogation to the other children.We will encourage the child to seek answers to his own questions through experiments and investigations, through observations and discussions with other children. We will encourage the child to express clearly the questions, and to design ways and strategies to answer the questions. We will encourage the child to answer the questions and the other children.

 drafting operational definition:
 
the formulation of operational definitions, is a linguistic skill that plays an important role in building knowledge in the natural sciences. any operational definition, aims, performance of meaning, we attach in a sense, at that time, based on our experiences and observations. therefore, understanding a concept, is only guaranteed when the functional definition, formed experiential. a working definition can be expressed as a list of instructions, which, if followed, by any person, always helping him to recognize the meaning of specific. guidelines should be set in clear and simple language so that there is no possibility of misinterpretation. for example, a working definition for the wind, may be:-Take a handkerchief and stand outside.- Open the handkerchief, and hold it so you have your hand raised, and that hanging from one corner, freely.albeit handkerchief constantly moving, and is directed in one direction, without you move your hand, then we say that there is wind.skill levels drafting operational definition:1. - the child performs the instructions of a functional definition we give, that the child knows from daily experience.- Recognizes pareklliseis on executions by other directives.- Describes the particular experiences and events, following the sequence of events.- Describes the use and purpose of an object.2. - performs two alternative operational definitions, and assesses their relative.example: first operational definition: I bring something in my eyes, and if I see the other, then it is transparent.2nd operational definition: if the object that will bring your eyes, apoteleita glass, it is transparent. (wrong).3 - with detailed guidance (stimuli, challenges) the child formulate guidelines that make up a working definition for the experiences experiences, and objects of the everyday environment.with our program, we try to cultivate operational definitions drafting skills in the following ways:- To put questions to children in relation to the different properties of an object or phenomenon, such as: what is it; from what it consists; what are the external features of this; what it serves; how to recognize it, if you see this; how will I am sure that is it; what is it;the operational definitions of children, constantly modified according to their experiences. our program will encourage children:- To describe an object or a phenomenon, for its characteristics, properties, its use, its functions, based on their experiences and observations.- To carry out the instructions of a functional definition.- Accept that an object or phenomenon can be given or performed more than one operational definitions.- Execute instructions given for two operational definitions that relate to the same concept, compare them and evaluate them.- To prepare a list of guidelines that will help identify the concept, and then executes them, either alone or together with another child.- Amend some operational definition when you add new data.


 observation interpretationthe interpretation of observation, is a thought process, through which the child tries to explain, justify, or to find causes and mechanisms to facts and phenomena observed using logical reasoning. through this process, the child tries to combine, various past experiences of, with information gathered through observations.skill levels of interpretation observation:- 1 child free mentions possible causes, and provides simple explanations for specific comments.begins to make observations, using many of the senses, and tries to find a cause for the object he observes.- 2. - begins to organize and categorize their observations, and tries to find a cause that explains them. example: many times we observed the sun in the morning was almost over the backyard. in the afternoon we see above the pine. it appears that the sun moves in the course of the day in the same manner.- Recalling previous experiences, and combines them with its comments, to formulate reasons and explanations.3. - uses the observations and experiences, in order to argue as to the causes and explanations, answering questions such as: how; when; why? describes verbally, visually or by any other way, the reasoning used to reach them.our program to cultivate skill interpretation of observation, will try to encourage the child to find possible causes for a comment made. We will also ask the child to use his observations to make estimates and assumptions. at an early stage of submitting questions to children apidechontai answers a variety of interpretations, for specific observation. encourage the child to compare the different answers, own or other children, and formulate explanations for everything that occurred, or to identify the cause of a change. gradually, will reset in various ways, previous observations and experiences, and helps the child to correlate with some of the explanations. so the guides to separate the most authoritative interpretations that describe and explain all its observations. We will give the opportunity to the child to observe the same object or phenomenon under different conditions, and compare the observations in order to modify previous interpretations.

 forecastthe forecast indicates, what is going to happen in the future if certain conditions are met. the child provision, describe what you expect to happen, based on experiences gained and theories developed. a provision may be right or wrong.forecasting skill levels:1. the child down on the basis of intuition.2. the child, suggests a future event, based on the experiences and observations.3. the child, make predictions, based on his experiences, and explains his thought. child suggests how to investigate problems.4. child, formulate and verify, or not, provisions for other phenomena, based on the case in relation to the particular phenomenon.our program to cultivate forecasting skill will encourage the child to describe what he thinks will happen in the near future, based on experiences and perceptions.is important, your child, record predicting, in order later to compare the results of the experiments. the prediction of the child, it may be right or wrong. this is acceptable. through the process of investigating the prediction will help the child to perform experiments to examine, whether verified or not, the prediction.

 case formulationcase is the wording of a possible explanation, or theory, for an event or phenomenon, so that this can be investigated later. for example, all the large items, when placed in the water sink. these objects floating in the water, they are wooden. Cases are temporary test theories, which aspire to evolve rules that determine the behavior of a series of phenomena and systems in the natural world. so the investigation of a case, initially limited to the extent of the response to the particular phenomenon, but later expanded to examine the validity of a relationship with other natural phenomena. child using observations and interpretations, expressed many times, cases for phenomena usually answering the question: << Why do you think this happens; >>case formulation skill levels:1. child makes assumptions intuitively. trying to find a simple cause of an effect or a phenomenon, based on previous experiences.2. the child executes instructions in order to consciously examine the validity of the case. understands the need for formulation of new cases when this occurs.3. the child makes assumptions based on the direct study of a phenomenon, and reasons. with our help, the child investigates and amend their affairs.4. formulate hypotheses clearly, and recommend ways of specific investigation of his affairs.

our program to cultivate case drafting skill, will:- Encourage the child to give multiple explanations for something observed.- To suggest ways and explores some of the explanations.- Identify variables involved, and formulate possible relationships between two or more variables. for example: the faster the wind, the more they wiggle leaves.Example case: the magnet attracts all metal objects. during the investigation of the case, and organizing data, it appeared that the magnet does not attract some objects like the gold ring, silver bracelet. based on these data, the case must be dismissed. using the new data, the child, it may modify its original case. (Magnet attracts some of the metal articles. Or the magnet pulls all iron objects.


 interpret data and draw conclusions.the child is studying and reorganizing information and data. combining them with previous experiences, draw conclusions.skill levels of data interpretation and conclusions.1. child support a declaration, previous experiences, and observations of events occurring during continued.- During the observations, archazei identify behaviors that occur repeatedly.- Interpret simple recordings in which he participated, or had.2. acknowledges that the child becomes more convincing when explaining how he thought, to come to a conclusion.with our help, organize data, records, and finds relationships between them.-the child, interpret data and draw conclusions simply explaining its reasoning.- Use the data Only to verify or reject the given assumptions.3. Rejects own affairs that is not consistent with the data, and is consistent with other cases that seem to find support.- Recognizes the data will use to find answers to the questions investigating.growing data interpretation skills and inference:in our program, we try to help the child, after making his comments, sort the data, and talks about the actions.- Answer questions (when, how, what, why, how) about the recordings.- Compare own earlier writings about the same subject, with newer, and draws conclusions.- The child, decide on its own or with a group of children, how to organize data, and justify this decision.- Based on the records available to him, to make estimates and assumptions. example, when you plant a seed, it will send roots first and then shoot.

 dentifying factors and control variablesvariable is any factor that can change the course of an investigation. (eg, color, water height).identify and determine the factors that influence a phenomenon called identification variables. the reasoning for the design of a valid experiment, called, control variables. often, in one experiment, we maintain some variables constant, and change another variable in order to examine, whether influenced a third variable. (For example, if interested to look at how the temperature affects plant growth, should vary the temperature (anaxartiti variable), to measure plant growth (dependent variable), and to maintain stable all other variables that can affect the development. (which are the controlled variables. Only then the experiment will be valid (law).in one experiment, a variable may be independent, dependent or controlled. It is the independent variable, which the researcher deliberately changed. dependent variable is the variable that changes as a result of change of the independent variable. are controlled variable, which the researcher deliberately maintains firm (ie ensure that the price does not change).to examine, whether the independent variable affects the dependent variable must be a valid plan, (law), experiment. ie should diatifrisoume stable, (to monitor), other variables that may affect the dependent variable.levels of skill recognition factors and control variables.1. the child recognizes the factors that are likely to affect a particular phenomenon.- Identifies and describes simple variable, changing with time.- Senses, that we must maintain the same conditions of a measurement to be one investigating valid (fair).- Implement measurement rules (start, end, equal capacitive drums).-2. identifies and describes the factors that influence a phenomenon (eg melting ice).- Based on his experiences, he begins to suggest factors that need to remain stable in order to be valid, (law), an experiment.3. plans verbally or diagrammatically, an experiment related to the immediate environment, and describes, what variable will change, what will count, and what will datirisei stable.- Comparing the process that distinguishes a valid from an invalid experiment.- Identifies and discusses the reasons why an experiment is invalid (law).growing skill recognition factors and control variables.in our program, we will try initially to help the child identify factors, and make valid (fair) comparisons. later, will help the child to organize, valid, (fairly) experiments.We will therefore encourage children:1. to name the materials and the means used to conduct an activity. (For example, to make dough we will need flour and water).2. in cases of problem solving will ask the child in order to help identify, factors likely to affect the situation. (For example, that will dry faster blouse Mary;).- We will try to help children realize the idea of ​​the valid (fair) experiment.- Questions like- what do you want to know?- What you're trying to find;- What thing will change;- What factors will not change;- What will you take you to do your experiment; help the child to recognize and names sizes, identify factors that will change, and factors remain stable, that the experiment to be valid (law).

 modelingmodeling is the process that relates to building mental models in connection with natural phenomena and situations.is the basic thinking skills, which supports the whole learning process in Science. It includes construction, communication, interpretation and comparison of models, to create a composite mental model that describes clearly, completely and accurately, the relative natural phenomenon. mental models usually expressed through various media (painting, artwork, and construction).

modeling skill levels:1. the child, builds physical models, to which can describe and explain the relationship of each, with the same physical phenomenon.2. compare two or more models of the same system, and explain what is the best.3. combining features of different physical models to describe verbally, one's theoretical function model of the physical phenomenon.
crop modeling skill.We will try, first, to encourage children to compare various games, with the corresponding real objects. children, can recognize differences in relation to the size, characteristics, and operation of the game. at a later stage, we discuss with the child, how can we build a model (model with painting, etc.). before work, encourage the child to design the course and organization of work. during the work, the child understands that most things are composed of pieces, and when a few pieces missing, then the object will not function. also understands that the proper assembling pieces allows epitesi project, which can not make each piece separately. when completed the process of expressing the mental model, encourage the child to reflect on the design of his work, the course followed, the advantages and disadvantages of the final result, in relation to the original design.


 investigationinvestigation, is a complex skill that includes many other thinking skills and scientific method, such as? hypothesis, prediction, control of variables, interpretation of observation, interpretation of data, measurement, drawing conclusions, and more. the full development of investigative capacity, may not be feasible for many children at the age of kindergarten.- Initially, helping the child to perform experiments and draw conclusions with regard Specifically, rendered, questions.
 
- At a later stage, the child selects and formulates problems that can explore, within its capabilities, and in familiar surroundings. a comprehensive investigation, begins with the identification of the variables, which may affect the relative effect, and the specificity of the original problem, a number of specific questions. each of these specific questions, usually relates to the relationship of two variables, and everything is drafted in such a way that it can be answered by an experiment. the investigation is completed, when the conclusions drawn from the various experiments, combined, in order to formulate the general conclusion, which relates to the original problem. when the child has fully developed, the skill of the investigation, it can detect an open question \ problem, and to design a research process to find at least one solution.
implementing investigations in the classroom can be, closed or open, partial or total.- Closed the investigation on which the children follow only one path and result in a single result.- Open the investigation, as there are several paths, or different responses, or both.- Partial investigation is the investigation, in which some steps are given to children, while other stages, invent children.- Total investigation, is to explore where children, plan and execute all stages of the investigation.
investigative skill levels1. recasts rendered problems and questions, in his own words.- Uses the method of trial and error to solve a problem.2. simple queries, identify factors that may affect the relative phenomenon.- Suggesting possible prossengiseis, and materials, which premiums prove necessary in order to solve the problem.- Perform experiments, and taking into account the data gives answers to the original problem.3. distinguish possible solutions to the problem, and plans some process steps for the solution that seems the most logical.- Starts lmvanei account their necessity, design, step by step.- Identify and explain differences between prolepseon of, and results obtained from the investigation.4. expresses openly questions and problems.- Planning a solution path, but often, it amends.
growing skill investigation.in our program, we will help the child to entpisei a problem or a question of the immediate surroundings, that makes sense and meaning for itself. The investigation begins with the instantiation of the problem so that it is understandable for the child.followed by the route planning, and the organization of various experiments that will help us to answer the original question, or solve the problem. the kids concerned about the materials and tools that will be needed.Each experiment was designed gradually. the variables involved must be defined, and based on them, decide to:- What factors will change- What factors will not change- What factors will be measured or examined.after recording the results of each experiment, made an effort to synthesize, to help the child expresses substantiated cases, to provide a response to the original question. child compares the results of the investigation, to those originally expected. the investigation is completed, with a self-critical aspects of the course that worked well and those that need improvement.

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...